telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ та закладів, що перебуваають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

1. Загальні положення

1.1. Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, (далі – Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про культуру», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що знаходиться в загальнодержавній власності» та від 02.08.1995 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності», інших законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність комунальних підприємств, установ та закладів.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на керівників підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – керівники Підприємств).

1.3. Порядок визначає:

призначення на посаду керівників Підприємств, звільнення їх із займаної посади;

укладання та розірвання контрактів з цими керівниками.

 

2. Порядок призначення керівників Підприємств на посаду та укладання з ними контракту

2.1. Керівники Підприємств призначаються на посаду обласною радою на її пленарних засіданнях на контрактній основі. Контракти з керівниками Підприємств укладаються головою обласної ради або особою, що здійснює його повноваження, (далі – Голова ради) на підставі відповідного рішення обласної ради терміном до 5 років, якщо відповідними законодавчими актами не встановлено інші терміни.

2.2. Якщо призначення керівників Підприємств відповідно до законодавства здійснюється іншим органом та потребує погодження Власника, кандидатури цих керівників погоджуються обласною радою (далі – Власник) шляхом прийняття відповідного рішення.

2.3. Керівники Підприємств, щодо яких законодавством встановлені особливі вимоги щодо порядку призначення та звільнення з посад, призначаються та звільняються з посади відповідно до таких вимог.

Конкурсний відбір на посади керівників Підприємств у визначених законодавством випадках оголошується рішеннями Власника. Проведення конкурсного відбору у встановлені законодавством та Власником порядку і строки забезпечується Головою ради, який визначає форму анкети для членів конкурсної комісії та форму заяви претендента на участь у конкурсі (за необхідності).

2.4. Кандидатури на посади керівників Підприємств попередньо розглядають відповідні профільні постійні комісії обласної ради та готують свої висновки, які носять рекомендаційний характер.

2.5. Підготовку проєкту рішення Власника для розгляду на сесії забезпечує Голова ради.

2.6. Контракт укладається відповідно до Порядку укладання контрактів з керівниками підприємств, установ та закладів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та визначення умов оплати праці, затвердженого рішенням Власника.

2.7. Питання про укладання контракту з керівниками Підприємств на новий термін вирішується Власником на пленарних засіданнях. При закінченні терміну дії контракту з керівником Власник у встановленому законодавством порядку вирішує питання:

продовження терміну дії контракту шляхом укладання контракту з керівником Підприємства на новий термін;

припинення дії контракту з керівником Підприємства у зв’язку із закінченням його терміну та звільнення.

2.8. У період між сесіями Голова ради має право призначати виконуючого обов’язки керівника Підприємства. Виконуючі обов’язки керівників Підприємств звільняються Головою ради з підстав, передбачених законодавством, без внесення цього питання на розгляд Власника.

Особа, призначена виконуючим обов’язки керівника Підприємства, виконує повноваження та несе відповідальність за виконання обов’язків, дотримання заборон і обмежень на рівні керівника Підприємства відповідно рішень Власника, Статуту (Положення) Підприємства та законодавства.

У разі тимчасової відсутності керівника (виконуючого обов’язки керівника) Підприємства (хвороба, відпустка, відрядження тощо) розпорядженням Голови ради виконання обов’язків керівника Підприємства тимчасово покладається на іншого працівника Підприємства.

Голова ради самостійно вирішує питання щодо притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності виконуючих обов’язки керівників Підприємств.

2.9. Розрахунок заробітної плати (зміни до розрахунку) керівникові Підприємства (виконуючому обов’язки керівника) здійснюється уповноваженим підрозділом виконавчого апарату відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центральних органів державної виконавчої влади відповідних галузей з дотриманням державних норм і гарантій та положень генеральної, галузевої (регіональної угод) та затверджується Головою ради.

2.10. Розрахунок заробітної плати (зміни до розрахунку) керівникові Підприємства (виконуючому обов’язки керівника) здійснюється відповідно до Порядку укладання контрактів з керівниками підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та визначення умов оплати праці, затвердженого Власником.

До розрахунку заробітної плати виконуючого обов’язки керівника можуть включатись питання порядку та розмірів преміювання, надання матеріальної допомоги, допомоги на оздоровлення, визначення кількості днів відпустки тощо.

3. Порядок звільнення керівників Підприємств із займаної посади і

розірвання з ними контрактів

3.1. Керівники Підприємств звільняються з посади Власником на пленарних засіданнях у випадках:

а) закінчення терміну дії контракту;

б) подання особистої заяви керівника;

в) в інших випадках, передбачених чинним законодавством про працю та обумовлених у контракті.

У період між сесіями Голова ради має право звільняти із займаної посади керівника Підприємства відповідно до чинного законодавства про працю з наступним внесенням цього питання на затвердження Власника.

3.2. Ведення трудових книжок керівників Підприємств регулюється законодавством та здійснюється уповноваженим підрозділом виконавчого апарату.

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

восьмого скликання

10 листопада 2023 року

 

 

Порядок

організації проведення конкурсного добору керівників закладів культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

 

1. Порядок організації проведення конкурсного добору керівників закладів культури, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про культуру».

2. Цей Порядок визначає процедуру формування, організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, (далі – Заклад культури).

3. Організацію конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує голова обласної ради або особа, що здійснює його повноваження, (далі – Голова ради) відповідно до Закону України «Про культуру».

4. Для проведення конкурсного добору створюється конкурсна комісія. Основними завданнями конкурсної комісії є:

відбір кандидатів на посаду керівника Закладу культури;

розгляд документів, визначених частиною другою статті 21Закону України «Про культуру», поданих в установленому порядку кандидатами на зайняття вакантної посади керівника Закладу культури;

прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та розміщення його на офіційному вебсайті Сумської обласної ради (далі – Власник).

5. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів – по три кандидатури від кожної з трьох сторін: членів трудового колективу, громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування та Власника. Вимоги до членів конкурсної комісії визначені Законом України «Про культуру».

6. Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

7. Конкурс на посаду керівника Закладу культури оголошується рішенням Власника у передбачені Законом України «Про культуру» строки.

8. Голова ради протягом 2 робочих днів після прийняття Власником рішення щодо оголошення конкурсу на посаду керівника Закладу культури забезпечує:

оприлюднення оголошення про конкурс на офіційному вебсайті Власника, на сайті Закладу культури (за наявності) та поширення в будь-який інший спосіб;

розміщення на офіційному вебсайті Власника інформації про строк, до якого приймаються пропозиції від громадських організацій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії, строк розгляду цих пропозицій, дату та місце проведення жеребкування, вимоги до кандидатур, інформацію про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти;

інформування Закладу культури щодо необхідності визначення на загальних зборах трудового колективу кандидатур для включення до складу конкурсної комісії із зазначенням строку подання пропозицій, вимог до кандидатур, інформації про відповідальну особу, номер її телефону;

інформування листами голів постійних комісій обласної ради щодо необхідності визначення кандидатів для включення до складу конкурсної комісії із зазначенням строку подання пропозицій, вимог до кандидатур, інформації про відповідальну особу, номер її телефону;

оприлюднення на офіційному вебсайті Власника умов праці, відомостей про матеріально-технічну базу та фінансову звітність за попередній бюджетний період Закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

9. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджуються розпорядженням Голови ради. Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше тридцяти днів після прийняття Власником рішення про оголошення конкурсного добору на посаду керівника Закладу культури на підставі відповідних документів, поданих сторонами, що беруть участь у формуванні конкурсної комісії.

10. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу та визначаються з числа осіб, які не є членами трудового колективу Закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний добір, та відповідають вимогам статті 213 Закону України «Про культуру».

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур від трудового колективу головуючим на загальних зборах Голові ради подаються:

супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, та їх контактних даних;

протокол загальних зборів трудового колективу за підписом головуючого та секретаря зборів;

листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах.

11. Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування надає Голові ради лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії та відповідають вимогам статті 213 Закону України «Про культуру», та їх контактних даних, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Жеребкування проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій.

У разі подання кандидатур тільки однією громадською організацією жеребкування не проводиться, а подані кандидатури, за умови відповідності їх вимогам статті 213 Закону України «Про культуру», включаються до складу конкурсної комісії.

Для проведення жеребкування розпорядженням Голови ради утворюється комісія з жеребкування у складі голови, секретаря та членів комісії з числа працівників виконавчого апарату. Секретарем комісії з жеребкування є секретар конкурсної комісії.

За дорученням Голови ради виконавчий апарат забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на офіційному вебсайті Власника.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кандидата і найменування громадської організації, яка запропонувала його кандидатуру до складу конкурсної комісії.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні. Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з жеребкування один із членів комісії дістає з пристрою почергово три жеребки та передає їх голові комісії. Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору.

Рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі в жеребкуванні та результати жеребкування оформлюються протоколом засідання комісії, який підписується всіма її членами.

Рішення комісії з жеребкування приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

12. Кандидатури до складу конкурсної комісії від Власника визначають постійні комісії з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики, соціального захисту населення, переміщених осіб, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, материнства та дитинства; з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики; з питань спільної власності територіальних громад та приватизації на своїх засіданнях по 1 кандидатурі від комісії.

Запропоновані постійними комісіями кандидатури мають відповідати вимогам статті 213 Закону України «Про культуру».

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур Голові ради надаються протоколи (витяги з протоколів) засідань постійних комісій, визначених у першому абзаці цього пункту, із зазначенням кандидатури.

13. У разі невідповідності поданих сторонами кандидатур вимогам статті 213 Закону України «Про культуру» Голова ради невідкладно повідомляє сторону, що подала таку кандидатуру. Сторона має право подати іншу кандидатуру відповідно до визначеної цим Порядком процедури.

14. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

15. Кандидати до складу конкурсної комісії заповнюють анкету.

16. Секретар конкурсної комісії призначається з числа працівників виконавчого апарату, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар конкурсної комісії:

скликає за дорученням голови конкурсної комісії її засідання;

формує проєкт порядку денного засідань конкурсної комісії;

здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;.

виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії;

веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії.

17. Секретар конкурсної комісії упродовж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс приймає документи для участі у конкурсі, визначені у частині другій статті 214 Закону України «Про культуру». Реєстрація документів здійснюється безпосередньо в конкурсній комісії.

18. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі секретар конкурсної комісії забезпечує оприлюднення поданих документів, визначених у частині другій статті 214Закону України «Про культуру», на офіційному вебсайті Власника з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та адресу електронної пошти, на яку усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур. Зазначені пропозиції і зауваження передаються конкурсній комісії.

19. Конкурсна комісія здійснює добір кандидатів на посаду керівника Закладу культури згідно з вимогами статті 215 Закону України «Про культуру».

20. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним у разі особистої участі в засіданні не менше 2/3 від затвердженого складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів від затвердженого складу. При рівному розподілі голосів голос голови є вирішальним.

21. Перше засідання конкурсної комісії відкриває її секретар, який виносить на обговорення та голосування питання щодо обрання голови конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії обирається шляхом відкритого голосування. Після обрання голова конкурсної комісії продовжує засідання.

22. Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору.

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

23. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час презентації проєктів програм розвитку Закладу культури.

24. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії розміщується на офіційному вебсайті Власника.

Член конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до початку засідання може подати письмове клопотання Голові ради про участь у засіданні конкурсної комісії в режимі відеоконференції. За дорученням Голови ради виконавчий апарат за наявності технічної можливості забезпечує участь такого члена у роботі конкурсної комісії у режимі відеоконференції, про що йому повідомляється не пізніше ніж за 1 робочий день до засідання.

25. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують голова та всі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні.

Член конкурсної комісії, незгодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

26. Протокол засідання конкурсної комісії із зазначенням переможця оформлюється секретарем конкурсної комісії протягом 3 робочих днів з дати проведення засідання конкурсної комісії і доводиться до відома Голови ради.

27. Голова ради протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією готує відповідний проєкт рішення для внесення на розгляд Власника.

28. За дорученням Голови ради виконавчий апарат забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та протягом 3 робочих днів після засідання конкурсної комісії розміщує матеріали засідань на офіційному вебсайті Власника.

 


  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради

восьмого скликання

10 листопада 2023 року

 

 

Порядок

організації проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

 

1. Порядок організації проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (далі – Порядок КМУ).

2. Цей Порядок визначає процедуру формування, організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, (далі – Заклад охорони здоров’я).

3. Конкурс на посаду керівника Закладу охорони здоров’я оголошується рішенням обласної ради (далі – Власник) у передбачені Порядком КМУ строки.

4. Організацію роботи з проведення конкурсу та діяльність конкурсної комісії забезпечує голова обласної ради або особа, що здійснює його повноваження, (далі – Голова ради) відповідно до Порядку КМУ.

5. Для проведення окремого конкурсу Головою ради у встановлений Порядком КМУ термін створюється окрема конкурсна комісія у кількості 9 осіб. Персональний склад конкурсної комісії з визначенням голови та секретаря конкурсної комісії, та зміни до нього (за потреби) затверджуються розпорядженням Голови ради.

Вимоги до членів конкурсної комісії визначені Порядком КМУ.

6. До складу конкурсної комісії включаються три представники Власника за пропозицією відповідних профільних постійних комісій, три представники трудового колективу відповідного Закладу охорони здоров’я, обрані на загальних зборах трудового колективу, та три представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я (далі – Громадські об’єднання).

Проведення конкурсу на посаду керівника новоствореного Закладу охорони здоров’я здійснює конкурсна комісія у кількості не менше 6 осіб: три представники від Власника за пропозицією відповідних профільних постійних комісій та три представники Громадських об’єднань.

У разі проведення конкурсу на зайняття посади керівника Закладу охорони здоров’я, який включено або планується включити до спроможної мережі закладів охорони здоров’я відповідного госпітального округу, до складу конкурсної комісії обов’язково входить представник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Голова ради забезпечує оприлюднення оголошення про початок формування конкурсної комісії на офіційному вебсайті Власника одночасно з оприлюдненням рішення Власника про проведення конкурсу та прийом пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.

Для створення комісії Голова ради протягом двох робочих днів з дня оприлюднення оголошення направляє до зазначених у пункті 7 цього Порядку комісій, трудового колективу та голови обласної державної адміністрації листи із визначеним терміном надання кандидатур для включення до складу конкурсної комісії та зразок анкети.

7. Представників до складу конкурсної комісії від Власника визначають постійні комісії з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики, соціального захисту населення, переміщених осіб, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, материнства та дитинства; з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики; з питань спільної власності територіальних громад та приватизації на своїх засіданнях по 1 кандидатурі від комісії.

Для включення до складу конкурсної комісії представників від Власника Голові ради надаються протоколи (витяги з протоколів) засідань постійних комісій, визначених у абзаці першому цього пункту, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові представника, а також заповнена представником анкета.

8. Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від Громадських об’єднань здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у жеребкуванні Громадське об’єднання надає Голові ради:

лист у довільній формі, підписаний керівником Громадського об’єднання, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

заповнену кандидатами анкету;

рішення керівного органу Громадського об’єднання про включення кандидата до складу конкурсної комісії;

завірені належним чином установчі документи Громадського об’єднання.

Для проведення жеребкування розпорядженням Голови ради утворюється комісія із жеребкування у складі голови, секретаря та членів комісії з числа працівників виконавчого апарату. Секретарем комісії з жеребкування є секретар конкурсної комісії.

За дорученням Голови ради виконавчий апарат забезпечує відеофіксацію жеребкування, яка зберігається протягом одного року.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кандидата і найменування Громадського об’єднання, яке запропонувало його кандидатуру до складу конкурсної комісії.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні. Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з жеребкування один із членів комісії дістає з пристрою почергово три жеребки та передає їх голові комісії. Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від Громадських об’єднань, які включаються до складу конкурсної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору.

Рішення про допущення кандидатур від Громадських об’єднань до участі в жеребкуванні та результати жеребкування оформлюються протоколом засідання комісії, який підписується всіма її членами.

Рішення комісії з жеребкування приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі подання не більше ніж трьох кандидатур від Громадських об’єднань жеребкування не проводиться, а подані кандидатури, за умови відповідності їх вимогам Порядку КМУ, включаються до складу конкурсної комісії.

9. Представники до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу (конференції) Закладу охорони здоров’я, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Для включення до складу конкурсної комісії представників від трудового колективу головуючим на загальних зборах трудового колективу (конференції) Голові ради подаються:

супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

заповнені кандидатами анкети;

протокол загальних зборів (конференції) трудового колективу за підписом головуючого та секретаря зборів;

листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах (конференції).

10. Представник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної державної адміністрації включається до складу конкурсної комісії на підставі листа голови обласної державної адміністрації.

11. Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору.

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

12. Секретар конкурсної комісії призначається з числа працівників виконавчого апарату, бере участь у засіданнях комісії без права голосу та не входить до її складу.

Секретар конкурсної комісії:

за дорученням голови конкурсної комісії скликає її засідання;

формує проєкт порядку денного засідань конкурсної комісії;

здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;

виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення їх засідань конкурсної комісії;

веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії.

13. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

14. У разі невідповідності поданих кандидатур вимогам Порядку КМУ Голова ради невідкладно повідомляє сторону, що подала таку кандидатуру. Сторона має право подати іншу кандидатуру відповідно до визначеної цим Порядком процедури.

15. Конкурсна комісія здійснює свою діяльність та проводить конкурс на посаду керівника Закладу охорони здоров’я згідно з вимогами Порядку КМУ.

Реєстрація поданих на конкурс документів здійснюється безпосередньо в конкурсній комісії.

Член конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до початку засідання може подати письмове клопотання Голові ради про участь у засіданні конкурсної комісії в режимі відеоконференції. За дорученням Голови ради виконавчий апарат за наявності технічної можливості забезпечує участь такого члена у роботі конкурсної комісії у режимі відеоконференції, про що йому повідомляється не пізніше ніж за 1 робочий день до засідання.

16. Відеофіксацію засідань конкурсної комісії та їх оприлюднення забезпечує виконавчий апарат. Відеозапис такого засідання конкурсної комісії зберігається на вебсайті Власника не менше одного року.

17. Результати конкурсу оприлюднюються секретарем конкурсної комісії на офіційному вебсайті Власника.

18. Організаційне та матеріальне забезпечення проведення конкурсу та діяльності конкурсної комісії забезпечує Голова ради.

 


  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

восьмого скликання

10 листопада 2023 року

 

 

Положення

про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

 

1. Положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон), та визначає механізм проведення конкурсу на посади керівників закладів загальної середньої освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, у тому числі закладів спеціалізованої освіти, визначені у частині 5 статті 35 Закону (далі – Навчальні заклади).

2. Конкурс складається з таких етапів:

прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

проведення конкурсного відбору;

визначення переможця конкурсу;

оприлюднення результатів конкурсу.

3. Організацію конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує голова обласної ради або особа, що здійснює його повноваження, (далі – Голова ради).

4. Рішення про проведення конкурсу приймає обласна рада (далі – Власник):

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового Навчального закладу;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником Навчального закладу;

не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору (контракту), укладеного з керівником Навчального закладу, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на вебсайті Власника та вебсайті Навчального закладу (у разі його наявності) Головою ради наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження Навчального закладу;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі (уповноваженою особою визначається працівник виконавчого апарату – секретар конкурсної комісії).

6. Для проведення конкурсу розпорядженням Голови ради затверджується персональний склад конкурсної комісії (з визначенням голови комісії та секретаря) та зміни до нього (за потреби) з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом.

7. До складу конкурсної комісії включаються по три представники від:

Власника (не більше одного депутата від однієї фракції чи групи);

обласної державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 9 осіб.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування Навчального закладу, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

8. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

9. Для створення комісії Голова ради протягом двох робочих днів з дня оприлюднення оголошення направляє до зазначених у пункті 10 цього Положення постійних комісій та обласної державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти листи з визначеним терміном надання кандидатур для включення до складу конкурсної комісії та зразок анкети.

10. Кандидатури до складу конкурсної комісії від Власника визначають постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики, соціального захисту населення, переміщених осіб, учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, материнства та дитинства; з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зав’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики; з питань спільної власності територіальних громад та приватизації на своїх засіданнях по 1 кандидатурі від комісії.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур від Власника Голові ради надаються протоколи (витяги з протоколів) засідань постійних комісій із зазначенням кандидатури, а також заповнені кандидатами анкети.

11. Кандидатури до складу конкурсної комісії від обласної державної адміністрації визначаються головою обласної державної адміністрації чи керівником територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Для включення до складу конкурсної комісії головою обласної державної адміністрації чи керівником територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти подається лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії та заповнені кандидатами анкети.

12. Для включення до складу конкурсної комісії представників інститутів громадянського суспільства подаються:

лист, підписаний керівником інституту громадянського суспільства, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

заповнені кандидатами анкети;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

13. Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від інститутів громадянського суспільства здійснюється шляхом жеребкування.

Жеребкування проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох інститутів громадянського суспільства. У разі подання кандидатур тільки одним інститутом громадянського суспільства жеребкування не проводиться, а подані кандидатури, за умови відповідності їх вимогам пункту 8 цього Порядку, включаються до складу конкурсної комісії.

Для проведення жеребкування розпорядженням Голови ради утворюється комісія з жеребкування у складі голови, секретаря та членів комісії з числа працівників виконавчого апарату. Секретарем комісії з жеребкування є секретар конкурсної комісії.

За дорученням Голови ради виконавчий апарат забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на офіційному вебсайті Власника.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кандидата і найменування інституту громадянського суспільства, який запропонував його кандидатуру до складу конкурсної комісії.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні. Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з жеребкування один із членів комісії дістає з пристрою почергово три жеребки та передає їх голові комісії. Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від інститутів громадянського суспільства, які включаються до складу конкурсної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору.

Рішення про допущення кандидатур від інститутів громадянського суспільства до участі в жеребкуванні та результати жеребкування оформлюються протоколом засідання комісії, який підписується всіма її членами.

Рішення комісії з жеребкування приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

14. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше 2/3 від загального складу.

15. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених пунктом 8 цього Порядку, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Якщо у разі самовідводу члена конкурсної комісії остання втрачає повноважність, робота конкурсної комісії може бути продовжена тільки після заміни такого члена у порядку, встановленому для формування конкурсної комісії.

16. Секретар конкурсної комісії призначається з числа працівників виконавчого апарату, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу та не входить до її складу.

Секретар конкурсної комісії:

скликає за дорученням голови конкурсної комісії її засідання;

формує проєкт порядку денного засідань конкурсної комісії;

здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;

виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії.

17. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Член конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до початку засідання може подати письмове клопотання Голові ради про участь у засіданні конкурсної комісії в режимі відеоконференції. За дорученням Голови ради виконавчий апарат за наявності технічної можливості забезпечує участь такого члена у роботі конкурсної комісії у режимі відеоконференції, про що йому повідомляється не пізніше ніж за 1 робочий день до засідання.

18. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на вебсайті Власника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

19. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

20. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію паспорта громадянина України;

копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

довідку про відсутність судимості;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, пред’являє оригінали документів, копії яких подаються для участі у конкурсі, та завіряє копії особистих документів власним підписом. Копії документів, що подаються без пред’явлення оригіналів документів, засвідчуються уповноваженою на це відповідно до законодавства особою. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність поданих нею документів та відображеної у них інформації.

Визначені у цьому пункті документи учасники конкурсу подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Секретар конкурсної комісії приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає. Реєстрація документів здійснюється безпосередньо в конкурсній комісії.

21. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

оприлюднює на вебсайті Власника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – Кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону;

подали не всі документи, визначені Законом, для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

22.  Голова ради зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення Кандидатів із Навчальним закладом, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

23. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, яка проводиться за рішенням конкурсної комісії у формі письмового або комп’ютерного тестування;

перевірки професійних компетентностей, шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Навчального закладу, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

24. Перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводиться за тестами, що формуються конкурсною комісією із затвердженого у встановленому законодавством порядку переліку питань з урахуванням специфіки діяльності Навчального закладу.

25. Конкурсна комісія на першому засіданні розробляє та затверджує з урахуванням специфіки діяльності Навчального закладу тестові завдання у кількості 30 питань з трьома варіантами відповідей, одна з яких правильна, та ситуаційні завдання (на 2 більше ніж кількість допущених до участі в конкурсі кандидатів), які складаються за зразком, визначеним у додатку 1 до цього Порядку.

Секретар комісії виготовляє необхідну кількість комплектів конкурсних завдань (тестових завдань і ситуаційних завдань) та поміщає в однакові паперові конверти, що опечатуються в присутності всіх членів конкурсної комісії та ними підписуються.

26. Перед складанням іспиту кожен Кандидат обирає конверт та відкриває його у присутності членів комісії та оголошує номер ситуаційного завдання.

Загальний час на виконання тестових та ситуаційного завдань становить 60 хвилин.

27. Під час виконання конкурсних завдань Кандидатам заборонено:

переміщатися або залишати приміщення, де відбувається конкурсний відбір до завершення виконання завдань і здачі роботи секретарю конкурсної комісії;

спілкуватися один з одним або з іншими особами;

користуватися підручниками, посібниками, матеріалами у будь-якому вигляді, будь-якими допоміжними цифровими або іншими пристроями.

У разі порушення визначених цим пунктом заборон Кандидат позбавляється права подальшої участі у конкурсному відборі, про що конкурсною комісією приймається відповідне рішення та зазначається у протоколі засідання конкурсної комісії.

28. Відповіді на тестові завдання проставляються на бланку тестових завдань, затвердженому конкурсною комісією. Виправлення не допускаються, у разі наявності виправлень або декількох відмічених відповідей, така відповідь оцінюється як неправильна.

Під час вирішення тестових та ситуаційного завдань дозволяється робити записи на чернетці (чистий аркуш паперу формату А4, що надається кандидату секретарем конкурсної комісії), що здається після виконання тестових та ситуаційного завдань та не перевіряється.

29. За результатами відповідей на тестові завдання кандидати отримують такі конкурсні бали:

0 ‒ кількість правильних відповідей від 0 до 15;

1 ‒ кількість правильних відповідей від 16 до 18;

2 ‒ кількість правильних відповідей від 19 до 21;

3 ‒ кількість правильних відповідей від 22 до 24;

4 ‒ кількість правильних відповідей від 25 до 27;

5 ‒ кількість правильних відповідей від 28 до 30.

30. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою на бланку завдань, затвердженому конкурсною комісією.

Для оцінювання вирішення ситуаційного завдання застосовується п’ятибальна система:

5 балів виставляються Кандидатам, які виявили високий рівень професійних компетентностей при вирішенні ситуаційного завдання, визначили проблему (ряд проблем) та встановили причини її виникнення, запропонували всі альтернативи вирішення виявлених проблем, зпрогнозували можливі наслідки, обґрунтували відповідь з посиланням на конкретні норми чинних нормативно-правових актів.

4 бали виставляються Кандидатам, які виявили достатній рівень професійних компетентностей при вирішенні ситуаційного завдання, визначили основну проблему та встановили причини її виникнення, запропонували декілька можливих альтернатив вирішення виявленої проблеми, зпрогнозували можливі наслідки, відповідь надано з посиланням на основні чинні нормативно-правові акти без посилання на конкретні норми.

3 бали виставляються Кандидатам, які виявили достатній рівень професійних компетентностей при вирішенні ситуаційного завдання, визначили основну проблему та встановили причини її виникнення, запропонували можливі альтернативи вирішення виявленої проблеми без урахування можливих наслідків, відповідь надано без посилання на чинні нормативно-правові акти.

2 бали виставляються Кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань та достатній для подальшої роботи рівень професійних компетентностей, частково вирішили ситуаційне завдання та в процесі відповіді допустили незначну кількість помилок, визначили основну проблему та запропонували альтернативи її вирішення без урахування можливих наслідків, відповідь надано без посилання на чинні нормативно-правові акти.

1 бал виставляється Кандидатам, які виявили недостатній для подальшої роботи рівень професійних компетентностей, зрозуміли поставлені питання не в повному обсязі, частково вирішили ситуаційне завдання, в процесі відповіді допустили грубі помилки та/або значну кількість помилок, визначили проблему, але не запропонували альтернативи її вирішення, не врахували можливі наслідки, відповідь не обґрунтовано та надано без посилання на чинні нормативно-правові акти. 

0 балів виставляється Кандидатам, які виявили недостатній для подальшої роботи рівень професійних компетентностей, не зрозуміли поставлені питання, в процесі відповіді допустили грубі помилки та/або значну кількість помилок та/або не вирішили ситуаційне завдання та/або вирішили неправильно.

31. Публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку Навчального закладу не повинна перевищувати 15 хвилин, має бути структурованою та лаконічною.

Час відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування не враховується у час відведений для презентації.

Кандидати можуть використовувати під час презентації демонстраційні матеріали, інформаційно-комунікаційні технології тощо, про що не менше ніж за 1 робочий день письмово повідомляють голову конкурсної комісії.

Презентація перспективного плану розвитку Навчального закладу оцінюється за п’ятибальною системою:

0 ‒ презентацію перспективного плану розвитку не проведено та/або перспективний план розвитку не розроблено.

1 ‒ проведена державною мовою презентація за змістом не відображає перспективний план розвитку та не відповідає змісту поставленого завдання, не надано відповіді на запитання членів конкурсної комісії.

2 ‒ презентація проведена державною мовою, наявні суттєві недоліки у змісті перспективного плану розвитку та не надано відповіді на запитання членів конкурсної комісії.

3 ‒ презентація проведена державною мовою, наявні незначні недоліки щодо змісту та структури перспективного плану розвитку та/або не надано відповіді на запитання членів конкурсної комісії або надано неправильні відповіді.

4 ‒ презентація проведена державною мовою, дотримано всіх вимог щодо змісту та структури перспективного плану розвитку, відповіді на запитання членів конкурсної комісії надано частково, не в повному обсязі, неточно та/або необґрунтовано;

5 ‒ презентація проведена державною мовою, дотримано всіх вимог щодо змісту та структури перспективного плану розвитку та надані повні, вичерпні, обґрунтовані відповіді на запитання комісії в межах змісту конкурсного випробування.

32. Перевірка відповідей та їх оцінювання здійснюється всіма присутніми членами конкурсної комісії. Кожним членом конкурсної комісії виставляється бал за кожне із завдань конкурсного відбору.

Секретарем конкурсної комісії відповідні бали вносяться до Зведеної відомості балів конкурсного відбору, що формується за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, розраховується середній за загальний конкурсний бал.

Конкурсним балом за результатами конкурсного відбору вважається кількість балів, відображена в стовпчику «Загальна кількість балів», яка є сумою середніх балів за результатами кожного з конкурсних випробувань.

33. Кандидат має право:

відкликати свою заяву та документи до закінчення строку їх прийняття для участі у конкурсі, про що письмово повідомити конкурсну комісію;

відмовитися від проходження конкурсного відбору на будь-якому його етапі до моменту прийняття конкурсною комісією рішення про визначення переможця конкурсу, про що письмово повідомити конкурсну комісію.

34. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та забезпечує оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті Власника. За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка:

не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до вимог Закону;

під час конкурсного відбору порушила вимоги щодо заборон, визначених пунктом 27 цього Порядку;

за результатами конкурсу отримала менше 10 конкурсних балів.

35. Голова ради зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на вебсайті Власника відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

36. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

37. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного Кандидата;

жоден із Кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

38. Протокол засідання конкурсної комісії із зазначенням переможця протягом 3 робочих днів з дати проведення засідання конкурсної комісії доводиться до відома Голови ради.

Матеріали роботи конкурсної комісії та всі подані для участі в конкурсі документи зберігаються протягом терміну, визначеного законодавством.

39. Голова ради протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією вносить відповідний проєкт рішення на розгляд обласної ради.

40. Організаційне та матеріальне забезпечення проведення конкурсу та діяльності комісії забезпечує Голова ради.

 


  

Додаток 1

до Положення про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

 

 

Зразки ситуаційних завдань

 

1. У дев’ятому  класі закладу загальної середньої освіти є учень, у якого певні проблеми з поведінкою. Вкотре батьки класу приходять до Вас, як до директора закладу освіти, з проханням забрати учня з їхнього класу. При цьому зауважують, що, якщо так не станеться, то будуть скаржитися директору Департаменту освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації.

Якими мають бути подальші Ваші дії, як директора закладу освіти, щоб конструктивно вирішити проблему?

 

2. До Вас, як до директора закладу загальної середньої освіти, прийшли батьки майбутнього першокласника з метою зарахування дитини до першого класу Вашої школи. В ході бесіди з батьками з’ясувалося, що вони проживають за адресою, яка не закріплена за територією обслуговування закладу освіти.

Ваші дії, як керівника закладу освіти, якщо батьки наполягають на зарахуванні дитини саме до Вашої школи?

 

3. До закладу загальної середньої освіти надійшов лист із Департаменту освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації з пропозицією переглянути розмір надбавки за престижність праці педагогічним працівникам закладу у зв’язку зі зменшенням фінансування.

Ваші дії, як керівника закладу освіти, щодо зменшення розміру надбавки за престижність праці з дотриманням вимог чинного законодавства та недопущення соціальної напруги в колективі?

 

4. Вас призначили директором закладу загальної середньої освіти, в школі працює ваша дружина (чоловік) вчителем української мови.

Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного конфлікту інтересів у закладі освіти.

 

5. Учень, явно демонструючи своє погане ставлення до кого-небудь з товаришів по класу, говорить: «Я не хочу працювати (учитися) разом з ним».  Як, на Вашу думку, на це повинен відреагувати вчитель?

1. «Ну і що?»

2. «Нікуди не дінешся, все одно прийдеться».

3. «Це нерозумно з твоєї сторони».

4. «Але він теж не захоче після цього працювати (учитися) з тобою».

5. «Чому?»

6. «Я думаю, що ти не правий».

7. Ваш варіант відповіді.


ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ БАЛІВ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ


  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

восьмого скликання

10 листопада 2023 року

 

 

Положення про конкурсний відбір на посаду

керівників закладів фахової передвищої освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

 

I. Загальні положення

1. Положення про конкурсний відбір на посаду керівників закладів фахової передвищої освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області (далі – Положення), розроблене на підставі Закону України «Про фахову передвищу освіту» (далі ‑ Закон про фахову освіту) та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.02.2021 року № 251 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» і визначає загальні засади проведення конкурсного відбору на посаду керівників зазначених обласних закладів фахової передвищої освіти (далі – Заклад освіти).

2. Конкурсний відбір складається з таких етапів:

оголошення конкурсу на посаду керівника Закладу освіти та прийом документів від претендентів на посаду керівника Закладу освіти;

висунення претендентів;

підготовка рейтингового голосування;

рейтингове голосування;

проведення наглядовою радою Закладу освіти конкурсного відбору та пропонування Сумській обласній раді (далі – Власник) укласти контракт з переможцем конкурсного відбору.

 

II. Оголошення конкурсного відбору на посаду керівника Закладу освіти

1. Конкурс на заміщення посади керівника Закладу освіти оголошується рішенням Власника не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду.

У разі дострокового припинення повноважень керівника Закладу освіти конкурсний відбір оголошується протягом місяця з дня утворення вакансії.

У разі оголошення конкурсного відбору таким, що не відбувся, новий конкурсний відбір оголошується протягом місяця з дня оголошення конкурсного відбору таким, що не відбувся, якщо не застосовуються заходи антикризового менеджменту.

Для забезпечення проведення конкурсу розпорядженням голови обласної ради або особи, що здійснює його повноваження, (далі – Голова ради) визначається особа, уповноважена приймати документи від претендентів на посаду (далі ‑ уповноважена особа).

2. Оголошення про проведення конкурсного відбору розміщується на офіційному вебсайті Власника.

3. Оголошення про проведення конкурсного відбору має містити:

повне найменування Закладу освіти;

інформацію про строк подання претендентами документів, перелік яких зазначений у пункті 5 цього розділу;

адресу, за якою здійснюється прийом документів та кінцевий термін прийому документів;

контактну інформацію уповноваженої особи (номер телефону, адресу електронної пошти);

інформацію про дату проведення рейтингового голосування, яка не повинна припадати на канікулярний період у Закладі освіти.

4. Після розміщення оголошення про конкурсний відбір на зайняття вакантної посади керівника наглядова рада протягом місяця має визначити відповідальну особу, яка буде відслідковувати хід конкурсного відбору та приймати проєкти стратегії розвитку Закладу освіти від кандидатів. Інформація про цю особу, контактні дані розміщуються на офіційному вебсайті Закладу освіти.

5. Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону про фахову освіту;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію та резюме;

копії документів про вищу освіту;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається у встановленому законодавством порядку;

довідку про наявність або відсутність судимості;

витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім'я уповноваженого органу управління, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

проєкт стратегії розвитку Закладу освіти;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженою особою або нотаріально.

6. Прийом документів претендентів здійснюється уповноваженою особою протягом двох місяців з дня розміщення на офіційному вебсайті Власника оголошення про проведення конкурсного відбору.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Особа, яка перемогла у конкурсному відборі на заміщення посади керівника, надає уповноваженій особі для ознайомлення оригінали документів, зазначених у пункті 5 цього розділу, крім оригіналу довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

7. Уповноважена особа проводить перевірку відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною четвертою статті 42 Закону про фахову освіту, і протягом восьми календарних днів з дати завершення строку подання претендентами документів подає перелік кандидатів на посаду керівника (далі – Кандидат), які відповідають зазначеним вимогам, Голові ради разом з проєктами листів претендентам.

Під час проведення перевірки відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною четвертою статті 42 Закону про фахову освіту, уповноважена особа на підставі копії трудової книжки претендента та наданих ним документів, а також інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до претендента заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України «Про очищення влади», на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 зазначеного Закону. Виявлення під час такої перевірки факту належності претендента до осіб, щодо яких застосовується заборона, передбачена частиною третьою статті 1 зазначеного Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 зазначеного Закону, є підставою для відмови такому претенденту у подальшій участі у конкурсному відборі.

8. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі в конкурсному відборі, письмово повідомляються Головою ради про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання претендентами документів.

9. Протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання претендентами документів Голова ради вносить кандидатури допущених претендентів до Закладу освіти для рейтингового голосування.

Після внесення Кандидатів на посаду керівника, які відповідають зазначеним вимогам, до Закладу освіти для рейтингового голосування Кандидати зобов'язані подати проєкт стратегії розвитку Закладу освіти наглядовій раді (визначеній нею відповідальній особі).

10. Кандидат має право:

проводити зустрічі з працівниками та здобувачами освіти Закладу освіти;

визначати спостерігача за ходом рейтингового голосування;

бути присутнім під час рейтингового голосування за місцем його проведення;

бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складання протоколу про результати рейтингового голосування.

Кандидат може мати інші права, зумовлені його участю у конкурсному відборі.

Усі Кандидати мають рівні права.

11. Проєкти стратегій розвитку Закладу освіти обов'язково оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу та підлягають публічному обговоренню перед рейтинговим голосуванням на зустрічах та зборах трудового колективу Закладу освіти.

 

III. Підготовка проведення рейтингового голосування

1. Керівник Закладу освіти (або особа, яка тимчасово виконує ці обов'язки) зобов'язаний протягом семи календарних днів з дати розміщення оголошення про проведення конкурсного відбору видати наказ про організацію конкурсного відбору, в якому, зокрема, визначається:

персональний склад організаційного комітету з проведення рейтингового голосування (далі ‑ організаційний комітет);

персональний склад виборчої комісії;

кінцевий строк обрання представників для участі у рейтингову голосуванні з числа інших штатних працівників Закладу освіти, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів (курсантів).

2. Організаційний комітет і виборча комісія діють відповідно до установчих документів Закладу освіти та положень про них, які затверджуються педагогічною радою Закладу освіти за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації Закладу освіти.

До складу організаційного комітету та виборчої комісії включаються науково-педагогічні, педагогічні, інші працівники та студенти (курсанти) Закладу освіти. Кандидат не може бути членом організаційного комітету чи виборчої комісії. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету і виборчої комісії.

Організаційний комітет і виборча комісія на першому засіданні обирають зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.

Особи, які є членами організаційного комітету або виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень можуть звільнятися від основної роботи у Закладі освіти, в якому проводиться рейтингове голосування, із збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов колективного договору.

3. Керівник Закладу освіти (або особа, яка тимчасово виконує ці обов'язки) зобов'язаний забезпечити створення належних умов для роботи організаційного комітету та виборчої комісії, надавати інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також надати організаційному комітетові та виборчій комісії окремі придатні для роботи приміщення, забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв'язку, оргтехніки тощо.

4. Організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список осіб із посадами, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні (далі ‑ список виборців), не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення рейтингового голосування.

5. Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до початку виборів. Така інформація невідкладно доводиться організаційним комітетом до відома виборчої комісії для внесення відповідних змін до бюлетенів для рейтингового голосування. Організаційний комітет повинен невідкладно надати Голові ради інформацію про зняття кандидатури.

6. Бюлетені для рейтингового голосування виготовляються виборчою комісією не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку рейтингового голосування у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні (далі ‑ виборці) та включені до списку, посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою Закладу освіти у разі її наявності. Бюлетені для рейтингового голосування виготовляються за формою згідно з додатком 1.

7. Кандидати та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для рейтингового голосування.

8. Бюлетені для рейтингового голосування зберігаються у приміщенні виборчої комісії у закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його заступника або секретаря. Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.

9. Скриньки для рейтингового голосування повинні бути прозорі, опломбовані та опечатані печаткою Закладу освіти у разі її наявності.

10. Порядок організації роботи спостерігачів визначається організаційним комітетом.

 

IV. Проведення рейтингового голосування

1. Рейтингове голосування проводиться таємно. Інформація про дату, час і місце проведення рейтингового голосування підлягає оприлюдненню виборчою комісією не пізніше ніж за сім календарних днів до дати його проведення з використанням інформаційних ресурсів Закладу освіти (дошки оголошень, офіційного вебсайту тощо).

2. Під час рейтингового голосування та підрахунку голосів має право бути присутнім представник Власника (уповноважена особа або інший, визначний Головою ради представник) та представник наглядової ради, один спостерігач від кожного Кандидата, а також по одному спостерігачу від громадських спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом.

Порядок акредитації громадських спостерігачів визначається організаційним комітетом.

3. Міністерство освіти і науки України може делегувати свого представника (представників) на час проведення рейтингового голосування до Закладу освіти державної або комунальної форми власності незалежно від сфери управління.

4. Приміщення для рейтингового голосування повинне бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного рейтингового голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для рейтингового голосування здійснюється у такий спосіб, щоб місця видачі бюлетенів для рейтингового голосування, вхід і вихід із кабін для таємного рейтингового голосування, виборчі скриньки перебували у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні для рейтингового голосування. У кабінах для таємного рейтингового голосування необхідно забезпечити наявність належного освітлення та засобів для заповнення бюлетеня рейтингового голосування.

5. Організація проведення рейтингового голосування, підтримання належного порядку у приміщенні для рейтингового голосування та забезпечення таємності рейтингового голосування покладаються на виборчу комісію.

Голова виборчої комісії перед початком рейтингового голосування:

надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім Кандидатам, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки;

передає необхідну кількість бюлетенів для рейтингового голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені виборцям;

передає членам виборчої комісії, які видають бюлетені для рейтингового голосування, список виборців. Відповідні члени виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку використання.

6. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для рейтингового голосування за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Перелік таких документів затверджується організаційним комітетом. Особа, яка отримує бюлетень для рейтингового голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис.

7. Бюлетень для рейтингового голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного рейтингового голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного рейтингового голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для рейтингового голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, Кандидатів, а також спостерігачів.

У бюлетені для рейтингового голосування виборець у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку ("+") або іншу, що засвідчує волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата або не підтримувати жодного.

Виборець опускає заповнений бюлетень для рейтингового голосування у скриньку. Забороняється фотографувати заповнені бюлетені або розкривати таємність волевиявлення в будь-який інший спосіб.

8. Після завершення рейтингового голосування приміщення для рейтингового голосування зачиняється і в ньому мають право перебувати тільки члени виборчої комісії, представники Власника, Міністерства освіти і науки України, наглядової ради, Кандидати та спостерігачі.

9. Скриньки для рейтингового голосування після перевірки цілісності пломб та печаток відкриваються членами виборчої комісії почергово. Під час відкриття скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

10. Підрахунок голосів членами виборчої комісії починається негайно після закінчення рейтингового голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де відбувалося рейтингове голосування, без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу про результати рейтингового голосування.

11. Члени виборчої комісії підраховують загальну кількість виданих для рейтингового голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньках для рейтингового голосування. Бюлетені для рейтингового голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робляться таблички з написом «Не підтримую жодного» та «Недійсні». Під час розкладання бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, які присутні під час підрахунку голосів, та оголошує прізвище Кандидата, за якого подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія приймає рішення шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

12. Бюлетень рейтингового голосування може бути визнаний недійсним, якщо:

позначка у бюлетені проставлена більш як за одного Кандидата;

не проставлена жодна позначка;

зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

У разі коли члени виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів призупиняється.

13. Після розкладання бюлетенів окремо за кожного Кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з Кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, Кандидата чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з Кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою виборчої комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про результати рейтингового голосування.

14. Виборча комісія зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити відповідність кількості осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного Кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

15. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за формою згідно з додатком 2.

Протокол про результати рейтингового голосування складається виборчою комісією у двох примірниках. Копії протоколу надаються кожному членові виборчої комісії, Кандидатам та спостерігачам (за їх вимогою).

Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член виборчої комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

Перший примірник протоколу про результати рейтингового голосування передається організаційному комітетові з наступною їх передачею Голові ради разом з іншими документами і відеоматеріалами щодо проведення голосування, другий ‑ залишається у Закладі освіти. Копія протоколу про результати рейтингового голосування передається наглядовій раді.

16. Процес рейтингового голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відео-засобів, яке забезпечує організаційний комітет. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю рейтингового голосування.

17. Рейтингове голосування вважається таким, що відбулося, якщо участь у ньому взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні.

18. Переможцем вважається особа, яка під час рейтингового голосування набрала найбільшу кількість голосів, зокрема 60 і більше відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні.

 

V. Проведення наглядовою радою Закладу освіти конкурсного відбору

1. У разі якщо жоден з Кандидатів під час рейтингового голосування не набрав більше 60 відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні, наглядова рада у двотижневий строк з дня рейтингового голосування проводить процедуру конкурсного відбору Кандидатів на посаду керівника Закладу освіти.

2. Після отримання інформації щодо необхідності проведення конкурсного відбору наглядова рада збирається на засідання та визначає дату конкурсного відбору, особливості його проведення (місце, час, форма тощо).

3. При проведенні конкурсного відбору Кандидатів на посаду керівника Закладу освіти використовується 100-бальна система оцінювання. Сталими критеріями для 100-бальної системи оцінювання є:

результати рейтингового голосування;

запропоновані Кандидатами проєкти стратегії розвитку Закладу освіти;

рівень кваліфікації Кандидата;

академічна репутація Кандидата;

професійний та управлінський досвід Кандидата;

знання Кандидатами законодавства у сфері фахової передвищої освіти.

4. Кандидату, який набрав найбільшу кількість голосів при рейтинговому голосуванні, нараховується 50 балів, іншим Кандидатам – пропорційно до набраної кількості голосів з округленням до цілої кількості балів, при цьому 0 балів відповідає 0 відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні. За інші критерії конкурсного відбору може бути нараховано до 50 балів.

 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата

результати рейтингового голосування (до 50 балів)

запропоновані проєкти стратегії розвитку закладу освіти (до 10 балів)

рівень кваліфікації (до 10 балів)

академічна репутація (до 10 балів)

професійний та управлінський досвід (до 10 балів)

знання ними законодавства у сфері фахової передвищої освіти (до 10 балів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. За результатами проведення конкурсного відбору наглядова рада приймає одне з двох можливих рішень:

визначає переможця конкурсного відбору та пропонує Голові ради підготувати проєкт рішення про призначення його на посаду та укладання з ним контракту;

пропонує Голові ради оголосити конкурсний відбір таким, що не відбувся (у разі неможливості визначення переможця).

6. Голова наглядової ради (або особа, яка його заміщує) підписує відповідний лист (про прийняте рішення) та протягом двох робочих днів передає його Голові ради. Разом з листом наглядова рада передає копію рішення про результати конкурсного відбору (протокол засідання наглядової ради та у разі необхідності – інші документи).

7. Голова ради після отримання листа та відповідних документів від наглядової ради, а також у разі отримання протоколу про результати рейтингового голосування (пункт 15 розділу IV цього Положення) має право скасувати результати конкурсного відбору в разі виявлення порушень положення про конкурсний відбір і оголосити конкурсний відбір таким, що не відбувся, або визнати переможця конкурсного відбору на посаду керівника Закладу освіти та після проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, у строк не пізніше 10 днів після завершення такої перевірки підготувати проєкт рішення про призначення переможця на посаду та укладання з ним контракту. Проведення вказаної спеціальної перевірки забезпечує виконавчий апарат.

8. Документація та відеоматеріали, пов'язані з проведенням конкурсного відбору, зберігається у Закладі освіти протягом п'яти років.

 


БЮЛЕТЕНЬ рейтингового голосування  для обрання керівника


ПРОТОКОЛ виборчої комісії про результати рейтингового голосування на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти

Протокол сторінка 2

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

восьмого скликання

10 листопада 2023 року

 

 

ПОРЯДОК

укладання контрактів з керівниками підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та визначення умов оплати праці

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок укладання контрактів з керівниками підприємств, установ та закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області (далі – Підприємства), та визначення умов оплати праці, (далі – Порядок) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оплату праці», «Про відпустки», постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об'єднань державних підприємств» (далі – постанова КМУ), рішень обласної ради, інших нормативних документів, які регламентують питання призначення керівників, оплати їх праці, вирішення соціально-побутових питань, надання відпусток, виконання умов контрактів, звільнення з посад.

1.2. Відповідно до цього порядку укладаються контракти з керівниками Підприємств, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

 

2. Порядок укладання контрактів

2.1. Контракт укладається на підставі рішення обласної ради (далі – Власник).

2.2. Відповідно до прийнятого Власником рішення уповноважений підрозділ виконавчого апарату готує проєкт контракту. Після узгодження сторонами умов контракту він підлягає підписанню сторонами.

2.3. Разом з підготовкою проєкту контракту уповноважений підрозділ виконавчого апарату формує особову справу призначеного керівника та забезпечує її подальше ведення і зберігання.

Розрахунок заробітної плати керівника готується уповноваженим підрозділом виконавчого апарату та затверджується головою обласної ради або особою, що здійснює його повноваження (далі – Голова ради), і є невід’ємною частиною контракту керівника Підприємства та основною підставою для нарахування йому заробітної плати.

   

3. Визначення умов оплати праці та соціально-побутового забезпечення керівника Підприємства

3.1. Оплата праці керівників комерційних та некомерційних підприємств здійснюється на підставі вимог постанови КМУ.

3.2. Керівникам комерційних та некомерційних підприємств інших галузей посадовий оклад визначається, виходячи з укладених галузевих угод та встановлених посадових окладів працівників основної професії на підприємстві у кратності, передбаченій постановою КМУ залежно від чисельності працюючих.

Розмір мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії на комунальному підприємстві визначається у діючому на ньому Колективному договорі, або у іншому нормативно-правовому документі.

3.3. Умови оплати праці керівників бюджетних установ та закладів визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», іншими актами Уряду та окремими наказами центральних органів державної виконавчої влади відповідних галузей, які застосовуються при встановленні заробітної плати їх керівників.

3.4. При укладенні контракту керівникам Підприємств може бути встановлена надбавка до 50 відсотків посадового окладу за інтенсивність праці та особливий характер роботи.

У разі неналежного виконання обов’язків, визначених контрактом, погіршення якості роботи Підприємства, з інших поважних причин, надбавка скасовується або зменшується розпорядженням Голови ради на визначений термін.

У разі наявності збитків за результатами роботи комерційного підприємства надбавка за розрахунковий період не виплачується.

3.5. Розмір заробітної плати керівника може бути змінений у разі:

прийняття центральними органами виконавчої влади рішень про внесення змін до Умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери;

збільшення розміру мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника основної професії, передбаченого галузевою угодою або колективним договором, відповідно до якого проводиться розрахунок посадового окладу керівника;

з інших, передбачених нормативними документами, підстав (нагородження відзнаками, присвоєння кваліфікаційної категорії тощо).

При обов’язковому перерахунку посадових окладів працівникам підприємств та закладів у зв’язку зі зміною посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, який застосовується для визначення посадового окладу керівника, передбаченого постановами Кабінету Міністрів України, уповноваженим підрозділом виконавчого апарату готується та Головою ради затверджується новий розрахунок заробітної плати керівникові Підприємства.

3.6. Усі види матеріального заохочення та забезпечення керівників Підприємств, підстави та розміри їх виплат повинні бути обумовлені в контракті.

3.7. Відпустки, матеріальна допомога та допомога на оздоровлення керівникам Підприємств надаються відповідно до розпорядження Голови ради на підставі їх особистих заяв.

 

4. Преміювання керівників Підприємств

4.1. Преміювання керівників Підприємств здійснюється відповідно до розпорядження Голови ради, виданого на підставі пропозицій уповноваженого структурного підрозділу виконавчого апарату.

4.2. Преміювання керівників комерційних підприємств здійснюється щоквартально тільки при наявності прибутку та в межах коштів, передбачених на оплату праці. Преміюванню підлягають керівники вказаних підприємств, які відпрацювали на займаній посаді повний квартал за таких умов:

4.2.1. Преміювання керівників комерційних підприємств здійснюється з підстав та за умов, визначених у контракті.

4.2.2. Поточні премії керівникам комерційних підприємств виплачуються відповідно до даних бухгалтерського обліку та показників діяльності підприємства того періоду, за який здійснюється виплата премії.

4.2.3. Нарахування премії керівнику комерційного підприємства проводиться у відсотках до посадового окладу і здійснюється таким чином:

за виконання підприємством фінансового плану (доходу) на 100 відсотків нараховується 25 відсотків посадового окладу;

 за кожен відсоток перевиконання плану (доходу) нараховується 2 відсотки посадового окладу, але не більше 20 відсотків;

за кожен відсоток перевиконання плану прибутку нараховується 2 відсотки посадового окладу, але не більше 30 відсотків.

Максимальний розмір премії не повинен перевищувати 75 відсотків посадового окладу.

4.3.  Преміювання керівників некомерційних підприємств здійснюється щоквартально відповідно до постанови КМУ за результатами діяльності підприємства з урахуванням умов контракту.

4.4. Керівникам закладів та установ премії нараховуються та виплачуються відповідно до умов контракту за клопотанням галузевого управління обласної державної адміністрації, яке є розпорядником коштів, передбачених в обласному бюджеті на утримання відповідних закладів та установ (далі – Галузеве управління).

4.5. Премія керівнику Підприємства не нараховується у разі:

допущення на Підприємстві тяжкого або смертельного нещасного випадку, що сталися з вини Підприємства;

у разі наявності податкової заборгованості на Підприємстві;

порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

несвоєчасного введення мінімального розміру заробітної плати та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, недотримання норм генеральної або галузевої угод щодо тарифної ставки робітника першого розряду;

невиконання зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів з вини керівника;

допущення з боку керівника порушень, зафіксованих контролюючими органами;

наявності заборгованості з виплати заробітної плати;

наявності порушень трудової дисципліни;

невиконання рішень Власника, розпоряджень Голови ради;

з інших підстав, передбачених чинним законодавством та контрактом.

Премія не нараховується керівникам Підприємств, які не здійснюють фактичної фінансово-господарської діяльності (ліквідація, банкрутство тощо).

 

5. Здійснення контролю за виконанням умов контракту

5.1. Контроль за виконанням умов контракту здійснює уповноважений підрозділ виконавчого апарату, який аналізує діяльність керівників Підприємств та надає Голові ради пропозиції щодо вжиття відповідних заходів реагування.

5.2. При наявності передбачених законодавством підстав до керівників Підприємств можуть застосовуватися відповідні заходи впливу (розгляд результатів роботи на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях сесій обласної ради, винесення доган, дострокове розірвання контракту).

Проєкти рішень обласної ради із зазначених питань за дорученням Голови ради готує виконавчий апарат.

5.3. У разі невиконання або неналежного виконання керівником Підприємства передбачених контрактом, Статутом (Положенням) чи законодавством обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення вимог законодавства тощо розпорядженням Голови ради може бути призначено службове розслідування відповідно до Порядку проведення службового розслідування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950, за результатами якого Головою ради може бути внесена Власнику пропозиція щодо притягнення Керівника до дисциплінарної та/чи матеріальної відповідальності, а також направлені матеріали до правоохоронних чи контролюючих органів.

 


 

 

Останнє оновлення на Четвер, 02 травня 2024, 15:01

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top