telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ та закладів, що перебуваають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

1.Загальні положення

1.1. Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та укладення з ними контрактів (далі - Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про культуру», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.93 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що знаходиться в загальнодержавній власності» та від 02.08.95 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності».

1.2. Дія цього Порядку поширюється на керівників підприємств, установ та закладів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі - керівники Підприємств).

1.3. Порядок визначає:

- призначення на посаду керівників Підприємств, звільнення їх із займаної посади;

- укладення і розірвання контрактів з цими керівниками.

 

2. Порядок призначення керівників Підприємств на посаду і укладення з ними контракту

2.1. Керівники Підприємств призначаються на посаду обласною радою на її пленарних засіданнях на контрактній основі. Контракти з керівниками Підприємств укладаються головою обласної ради або особою, що здійснює його повноваження, на підставі відповідного рішення обласної ради терміном від 1 до 5 років, якщо відповідними законодавчими актами не встановлено інші терміни.

2.2. Керівники Підприємств, переданих у встановленому законом порядку в управління обласної державної адміністрації, призначаються та звільняються з посади за поданням голови обласної державної адміністрації, якщо чинним законодавством України не передбачена інша процедура.

2.3. Якщо призначення керівників Підприємств, які належать до об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, відповідно до законодавства здійснюється іншим органом, кандидатури цих керівників погоджуються обласною радою шляхом прийняття відповідного рішення.

2.4. Керівники Підприємств, які підпадають під дію Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про культуру», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», призначаються та звільняються з посади відповідно до вимог цих Законів.

2.5. Кандидатури на посади керівників Підприємств попередньо розглядають відповідні профільні постійні комісії обласної ради та готують свої висновки.

2.6. Підготовку проекту рішення обласної ради для розгляду на сесії за дорученням голови обласної ради або особи, що здійснює його повноваження, забезпечує управління майном Сумської обласної ради (далі – Управління).

2.7. Контракт укладається відповідно до Порядку укладення контрактів з керівниками підприємств, закладів та установ, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради.

2.8. Питання про укладення контракту з керівниками Підприємств на новий термін вирішується обласною радою на її пленарних засіданнях. При закінченні терміну дії контракту з Керівником обласна рада вирішує питання:

- продовження терміну дії контракту шляхом укладення контракту з керівником Підприємства на новий термін;

- припинення дії контракту з керівником Підприємства у зв’язку із закінченням його терміну та звільнення.

Укладення контракту на новий термін з керівниками Підприємств, переданих у встановленому законом порядку в управління обласної державної адміністрації, здійснюється за поданням голови обласної державної адміністрації.

2.9. У період між сесіями голова обласної ради або особа, що здійснює його повноваження, має право призначати та звільняти виконуючого обов’язки керівника Підприємства.

2.10. Розрахунок заробітної плати (зміни до розрахунку) керівникові Підприємства (виконуючому обов’язки керівника) здійснюється та затверджується Управлінням відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центральних органів державної виконавчої влади відповідних галузей та укладених галузевих угод.

 

3.Порядок звільнення керівників Підприємств із займаної посади і розірвання з ними контрактів

3.1. Керівники Підприємств звільняються з посади обласною радою на її пленарних засіданнях у випадках:

а) закінчення терміну дії контракту;

б) подання особистої заяви керівника;

в) в інших випадках, передбачених чинним законодавством про працю та обумовлених у контракті.

У період між сесіями голова обласної ради або особа, що здійснює його повноваження, має право звільняти із займаної посади керівника Підприємства відповідно до чинного законодавства про працю з наступним внесенням цього питання на затвердження обласною радою.

3.2. Ведення трудових книжок керівників Підприємств регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту України від 29.07.93 № 58, та здійснюється безпосередньо на Підприємстві.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
сьомого скликання
06.07.2018

 

Порядок
організації проведення конкурсного добору керівників закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

 

1. Порядок організації проведення конкурсного добору керівників закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про культуру».

2. Цей Порядок визначає процедуру формування, організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, (далі – Заклад культури).

3. Організацію конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує управління майном Сумської обласної ради (далі – Управління) відповідно до Закону України «Про культуру».

4. Для проведення конкурсного добору створюється конкурсна комісія. Основними завданнями конкурсної комісії є:

- відбір кандидатів на посаду керівника Закладу культури;

- розгляд документів, визначених частиною другою статті 214 Закону України «Про культуру», поданих в установленому порядку кандидатами на зайняття вакантної посади керівника Закладу культури;

- прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та розміщення його на офіційному веб-сайті Сумської обласної ради.

5. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів – по три кандидатури від кожної з трьох сторін: членів трудового колективу, громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування та Сумської обласної ради. Вимоги до членів конкурсної комісії визначені Законом України «Про культуру».

6. Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

7. Конкурс на посаду керівника Закладу культури оголошується рішенням обласної ради.

8. Управління протягом 5 робочих днів після прийняття рішення обласною радою щодо оголошення конкурсу на посаду керівника Закладу культури:

- оприлюднює оголошення про конкурс в обласних засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті обласної ради, на сайті Закладу культури (за наявності) та може поширювати в будь-який інший спосіб;

- розміщує на офіційному веб-сайті обласної ради інформацію про строк, до якого приймаються пропозиції від громадських організацій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії, строк розгляду цих пропозицій, дату та місце проведення жеребкування, вимоги до кандидатур, інформацію про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти;

- інформує листом Заклад культури щодо необхідності визначення на загальних зборах трудового колективу кандидатур для включення до складу конкурсної комісії із зазначенням строку подання пропозицій, вимог до кандидатур, інформації про відповідальну особу Управління, номер її телефону;

- інформує листами голів постійних комісій обласної ради щодо необхідності визначення кандидатів для включення до складу конкурсної комісії із зазначенням строку подання пропозицій, вимог до кандидатур, інформації про відповідальну особу Управління, номер її телефону;

- забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної ради умов праці, відомостей про матеріально-технічну базу та фінансову звітність за попередній бюджетний період Закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

9. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджуються наказом начальника Управління. Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше тридцяти днів після прийняття рішення обласною радою про оголошення конкурсного добору на посаду керівника Закладу культури на підставі відповідних документів, поданих сторонами, що беруть участь у формуванні конкурсної комісії.

10. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу та визначаються з числа осіб, які не є членами трудового колективу Закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний добір, та відповідають вимогам статті 213 Закону України «Про культуру».

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур від трудового колективу головуючим на загальних зборах трудового колективу до Управління подаються:

- супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, та їх контактних даних;

- протокол загальних зборів трудового колективу за підписом головуючого та секретаря зборів;

- листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах.

11. Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування надає Управлінню лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії та відповідають вимогам статті 213 Закону України «Про культуру», та їх контактних даних, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Жеребкування проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій.

У разі подання кандидатур тільки однією громадською організацією жеребкування не проводиться, а подані кандидатури, за умови відповідності їх вимогам статті 213 Закону України «Про культуру», включаються до складу конкурсної комісії.

Для проведення жеребкування наказом начальника Управління утворюється комісія з жеребкування у складі голови, секретаря та членів комісії.

Управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на офіційному веб-сайті обласної ради.

12. Кандидатури до складу конкурсної комісії від обласної ради визначають постійні комісії з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики, з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики, з питань спільної власності територіальних громад та приватизації на своїх засіданнях по 1 кандидатурі від комісії.

Запропоновані постійними комісіями кандидатури мають відповідати вимогамстатті 213 Закону України «Про культуру».

Длявключення до складу конкурсної комісії кандидатур від обласної ради до Управління надаються протоколи (витяги з протоколів) засідань постійних комісій, визначених у першому абзаці цього пункту, із зазначенням кандидатури.

13. У разі невідповідності поданих сторонами кандидатур вимогам статті 213 Закону України «Про культуру» Управління невідкладно повідомляє сторону, що подала таку кандидатуру. Сторона має право подати до Управління іншу кандидатуру відповідно до визначеної цим Порядком процедури.

14.Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

15. Кандидати до складу конкурсної комісії заповнюють анкету за визначеною Управлінням формою.

16. Секретар конкурсної комісії призначається з числа працівників Управління, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар конкурсної комісії:

- скликає за дорученням голови конкурсної комісії її засідання;

- формує проект порядку денного засідань конкурсної комісії;

- здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;.

- виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії;

- веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії.

17. Секретар конкурсної комісії упродовж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс приймає документи для участі у конкурсі, визначені у частині другій статті 214 Закону України «Про культуру»

18. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі Управління оприлюднює подані документи, визначені у частині другій статті 214Закону України «Про культуру», на офіційному веб-сайті обласної ради з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та адресу електронної пошти, на яку усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур. Зазначені пропозиції і зауваження передаються Управлінням конкурсній комісії.

19. Конкурсна комісія здійснює добір кандидатів на посаду керівника закладу культури згідно з вимогами статті 215 Закону України «Про культуру».

20. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним у разі особистої участі в засіданні не менше 2/3 від затвердженого складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів від затвердженого складу. При рівному розподілі голосів голос голови є вирішальним.

21. Перше засідання конкурсної комісії відкриває її секретар, який виносить на обговорення та голосування питання щодо обрання голови конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії обирається шляхом відкритого голосування. Після обрання голова конкурсної комісії продовжує засідання.

22. Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору.

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

23. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час презентації проектів програм розвитку Закладу культури.

24. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії розміщується Управлінням на офіційному веб-сайті обласної ради.

25. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують голова та всі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні.

Член конкурсної комісії, незгодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

26. Протокол засідання конкурсної комісії із зазначенням переможця оформлюється секретарем конкурсної комісії протягом 3 робочих днів з дати проведення засідання конкурсної комісії і доводиться до відома голови обласної ради.

27. Голова обласної ради або особа, що здійснює його повноваження, протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією вносить відповідний проект рішення на розгляд обласної ради.

28. Управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та протягом 3 робочих днів після засідання конкурсної комісії розміщує матеріали засідань на офіційному веб-сайті обласної ради.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
сьомого скликання
06.07.2018

 

Порядок
організації проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів та установ охорони здоров’я, що перебуваають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

 

1. Порядок організації проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів та установ охорони здоров’я, що перебуваають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (далі – Порядок КМУ).

2. Цей Порядок визначає процедуру формування, організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів та установ охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, (далі – Заклад охорони здоров’я).

3. Конкурс на посаду керівника Закладу охорони здоров’я оголошується рішенням обласної ради.

4. Організацію роботи з проведення конкурсу та діяльність конкурсної комісії забезпечує управління майном Сумської обласної ради (далі – Управління) відповідно до Порядку КМУ.

5. Для проведення конкурсу Управлінням у встановлений Порядком КМУ термін створюється постійно діюча конкурсна комісія у кількості 9 осіб. Персональний склад конкурсної комісії з визначенням голови та секретаря конкурсної комісії, та зміни до нього (за потреби) затверджуються наказом начальника Управління. Склад комісії переглядається щороку у тому ж порядку, що і її формування.

Вимоги до членів конкурсної комісії визначені Порядком КМУ.

6. До складу конкурсної комісії включаються на постійній основі три представники Сумської обласної ради за пропозицією відповідних профільних комісій та три представники громадських об’єднань з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати прийняття рішення про створення постійно діючої конкурсної комісії або перегляду її складу) (далі – Громадські об’єднання) по одному від кожного Громадського об’єднання. Три представники від трудового колективу Закладу охорони здоров’я включаються до складу комісії при проведенні конкурсу на зайняття посади керівника відповідного Закладу охорони здоров’я.

Проведення конкурсу на посаду керівника новоствореного Закладу охорони здоров’я здійснює постійно діюча конкурсна комісія у разі її створення у кількості не менше 6 осіб: три представники від Сумської обласної ради за пропозицією відповідних профільних комісій та три представники Громадських об’єднань (по одному від кожного Громадського об’єднання).

Для створення комісії Управління протягом двох робочих днів з дня оголошення конкурсу направляє до зазначених у цьому пункті комісій, об’єднань та трудового колективу листи із визначеним терміном надання кандидатур для включення до складу конкурсної комісії та зразок анкети.

7. Представників до складу конкурсної комісії від обласної ради визначають постійні комісії з питань розвитку сільських територій, соціального захисту населення, переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей, охорони здоров’я, материнства та дитинства, з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики, з питань спільної власності територіальних громад та приватизації на своїх засіданнях по 1 кандидатурі від комісії.

Длявключення до складу конкурсної комісії представників від обласної ради до Управління надаються протоколи (витяги з протоколів) засідань постійних комісій, визначених у першому абзаці цього пункту, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові представника, а також заповнену представником анкету встановленого Управлінням зразка.

8. Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від Громадських об’єднаннь здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у жеребкуванні Громадське об’єднання надає Управлінню:

- лист у довільній формі, підписаний керівником Громадського об’єднання, із зазначенням кандидатури, яка рекомендується для включення до складу конкурсної комісії;

- заповнену кандидатом анкету встановленого Управлінням зразка;

- рішення керівного органу Громадського об’єднання про включення кандидата до складу Комісії;

- завірені належним чином установчі документи Громадського об’єднання;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Для проведення жеребкування наказом начальника Управління утворюється комісія із жеребкування у складі голови, секретаря та членів комісії.

Управління забезпечує відеофіксацію жеребкування, яка зберігається в Управлінні протягом одного року.

У разі подання кандидатур не більше ніж від трьох Громадських об’єднань жеребкування не проводиться, а подані кандидатури, за умови відповідності їх вимогам Порядку КМУ, включаються до складу конкурсної комісії.

9. Представники до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу (конференції) Закладу охорони здоров’я, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Для включення до складу конкурсної комісії представників від трудового колективу головуючим на загальних зборах трудового колективу (конференції) до Управління подаються:

- супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

- заповнену кандидатом анкету встановленого Управлінням зразка;

- протокол загальних зборів (конференції) трудового колективу за підписом головуючого та секретаря зборів;

- листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах (конференції).

10.Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору.

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

11. Секретар конкурсної комісії призначається з числа працівників Управління, бере участь у засіданнях комісії без права голосу та не входить до її складу.

Секретар конкурсної комісії:

- за дорученням голови конкурсної комісії скликає її засідання;

- формує проект порядку денного засідань конкурсної комісії;

- здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;

- виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії;

- веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії.

12. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

13. У разі невідповідності поданих кандидатур вимогам Порядку КМУ Управління невідкладно повідомляє сторону, що подала таку кандидатуру. Сторона має право подати до Управління іншу кандидатуру відповідно до визначеної цим Порядком процедури.

14. Конкурсна комісія здійснює свою діяльність та проводить конкурс на посаду керівника Закладу охорони здоров’я згідно з вимогами Порядку КМУ.

15. Відеофіксацію засідань Конкурсної комісії та їх оприлюднення забезпечує Управління.  Відеозапис такого засідання конкурсної комісії зберігається на відповідному веб-сайті не менше одного року.

16. Результати конкурсу оприлюднюються Управлінням на офіційному веб-сайті Сумської обласної ради.

17. Організаційне та матеріальне забезпечення проведення конкурсу та діяльності конкурсної комісії забезпечує Управління.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
сьомого скликання
06.07.2018

 

Положення
про конкурс на посаду керівників закладів загальної середньої освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

 

1. Положення про конкурс на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.18 № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» визначає механізм проведення конкурсу на посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області (далі - Навчальні заклади).

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

3. Організацію конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує управління майном Сумської обласної ради (далі – Управління).

4. Рішення про проведення конкурсу приймає Сумська обласна рада  (далі – Засновник):

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового Навчального закладу;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником Навчального закладу;

- при достроковому припиненні (прийнятті рішення про дострокове припинення) контракту, укладеного з керівником відповідного Навчального закладу, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

5. Оголошення про проведення конкурсу формується Управлінням та оприлюднюється на веб-сайті Засновника та веб-сайті Навчального закладу (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

- найменування і місцезнаходження закладу;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

- дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

6. Для проведення конкурсу Управління затверджує персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

7. До складу конкурсної комісії включаються по три представники від Засновника, трудового колективу Навчального закладу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) Навчального закладу та громадського об’єднання керівників навчальних закладів відповідного села, селища, міста, а у разі відсутності такого об’єднання – представники громадського об’єднання керівників навчальних закладів району, у якому розташований Навчальний заклад.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 12 осіб.

8. Для створення комісії Управління протягом двох робочих днів з дня оголошення конкурсу направляє до зазначених у пункті 7 цього Положення організацій та закладу листи з визначеним терміном надання кандидатур для включення до складу конкурсної комісії та зразок анкети.

9. Кандидатури до складу конкурсної комісії від Засновника визначають постійні комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики, з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зав’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики, з питань спільної власності територіальних громад та приватизації на своїх засіданнях по 1 кандидатурі від комісії.

Длявключення до складу конкурсної комісії кандидатур від обласної ради до Управління надаються протоколи (витяги з протоколів) засідань постійних комісій із зазначенням кандидатури, а також заповненої кандидатом анкети встановленого Управлінням зразка.

10. Кандидатури до складу конкурсної комісії від педагогічного колективу Навчального закладу визначаються на загальних зборах (коференції) трудового колективу Навчального закладу.

Для включення до складу конкурсної комісії представників педагогічного колективу Навчального закладу головуючим на загальних зборах (коференції) трудового колективу до Управління подається:

- супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

- протокол загальних зборів (коференції) трудового колективу за підписом головуючого та секретаря зборів;

- листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах (конференції);

- заповнена кандидатом анкета встановленого Управлінням зразка.

11. Для включення до складу конкурсної комісії представників громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) Навчального закладу та представника громадського об’єднання керівників навчальних закладів відповідного села, селища, міста, а у разі відсутності такого об’єднання – представників громадського об’єднання керівників навчальних закладів району, у якому розташований навчальний заклад до Управління подаються:

- супровідний лист, підписаний керівником громадського об’єднання, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;

- заповнена кандидатами анкета встановленого Управлінням зразка;

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. У роботі конкурсної комісії бере участь представник Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації з правом дорадчого голосу за поданням директора Департаменту.

13. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше 2/3 від загального складу.

14. Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору.

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

15. Секретар конкурсної комісії призначається з числа працівників Управління, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу та не входить до її складу.

Секретар конкурсної комісії:

- скликає за дорученням голови конкурсної комісії її засідання;

- формує проект порядку денного засідань конкурсної комісії;

- здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;.

- виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії.

16. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

17. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

18. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку Засновника, його представників.

19. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи учасники конкурсу подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до Управління у визначений в оголошенні строк, що становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа Управління приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

20. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі Конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на веб-сайті Засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – Кандидати).

21. Управління зобов’язане організувати та забезпечити ознайомлення Кандидатів із Навчальним закладом, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

22. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р (додаток 1);

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (додаток 2);

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Навчального закладу, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

23. Перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та розв’язання ситуаційного завдання складається письмово державною мовою за екзаменаційними білетами, конверт з якими відкривається у присутності Кандидатів під час складання іспиту.

24. Екзаменаційні білети формуються та затверджуються Конкурсною комісією окремо на кожний конкурс у кількості не менше 10 штук і складаються з трьох запитань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та одного ситуаційного завдання.

25. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

26. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться презентація перспективного плану розвитку Навчального закладу Кандидатами, а також надання відповідей на запитання членів Конкурсної комісії.

27. Перевірка відповідей та їх оцінювання здійснюється всіма присутніми членами Конкурсної комісії. Члени Конкурсної комісії приймають рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

28. Під час оцінювання знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти за кожним окремим запитанням виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, які виявили глибокі знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти;

1 бал - кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

0 балів - кандидатам, які допустили грубі помилки або не відповіли на запитання знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти.

29. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

30. Під час оцінювання презентації перспективного плану розвитку Навчального закладу, а також надання відповідей Кандидатом на запитання членів Конкурсної комісії виставляються бали від 0 до 2 аналогічно до оцінювання розв’язання ситуаційного завдання.

31. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся. Результати конкурсу Управління оприлюднює на веб-сайті Засновника.

32. Управління зобов’язано забезпечити відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на веб-сайті Засновника відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

33. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

34. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

35. Протокол засідання конкурсної комісії із зазначенням переможця протягом 3 робочих днів з дати проведення засідання конкурсної комісії доводиться до відома голови обласної ради.

36. Голова обласної ради або особа, що здійснює його повноваження, протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією вносить відповідний проект рішення на розгляд обласної ради.

37. Організаційне та матеріальне забезпечення проведення конкурсу та діяльності комісії забезпечує Управління.

 

 

Додаток 1
до положення про конкурс
на посаду керівників закладів загальної середньої освіти,
що перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

 

Перелік питань на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти

 

1. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу .

2. Органи управління освітою.

3. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти.

4. Типи закладів загальної середньої освіти.

5. Конституційне право на освіту.

6. Діти, які потребують особливої уваги держави.

7. Право на освіту.

8. Форми навчання.

9. Режим роботи закладу загальної середньої освіти.

10. Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади освіти, та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

11. Навчальні плани та навантаження учнів.

12. Статус закладу загальної середньої освіти.

13. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

14. Освітні рівні в Україні.

15. Основні принципи освіти.

16. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної освіти.

17. Завдання загальної середньої освіти.

20. Нормативно-правові акти, які визначають правові, організаційні засади функціонування і розвитку системи освіти України.

21. Основні принципи планування роботи закладу загальної середньої освіти.

22. Механізм створення, ліквідації та реорганізації закладу загальної середньої освіти.

23.Атестація педагогічних працівників .

24. Порядок ведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти.

25. Організація роботи з обдарованими дітьми.

26. Порядок призначення та звільнення працівників закладів загальної середньої освіти.

27. Організація роботи по попередженню дитячого травматизму та дотримання правил техніки безпеки в закладах загальної середньої освіти.

28. Обов’язки керівника закладу загальної середньої освіти.

29.Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами.

30. Організація роботи із зверненнями громадян у закладі загальної середньої освіти.

31. Порядок обліку дітей та підлітків шкільного віку.

32. Види стимулювань та доплат працівникам закладів загальної середньої освіти.

33. Порядок проходження державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.

34. Колегіальні органи закладу загальної середньої освіти та порядок їх функціонування.

35. Педагогічне навантаження вчителя та порядок його встановлення.

36. Які органи самоврядування можуть діяти у закладах загальної середньої освіти, їх функції.

37. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти, його повноваження.

38. Установчі документи закладу загальної середньої освіти.

39. Співпраця закладу загальної середньої освіти з іншими організаціями, установами.

40. Трудові відносини у системі загальної середньої освіти.

41. Автономія закладу загальної середньої освіти.

42. Умови для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

43. Прийняття Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

44. Мета Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

45. Ключові компетентності відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

46. Шляхи впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на І етапі.

47. Права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти.

48. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.

49. Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти.

 

 

Додаток 2
до положення про конкурс
на посаду керівників закладів загальної середньої освіти,
що перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області

 

Зразки ситуаційних завдань

 

1. У дев’ятому  класі закладу загальної середньої освіти є учень, у якого певні проблеми з поведінкою. Вкотре батьки класу приходять до Вас, як до директора закладу освіти, з проханням забрати учня з їхнього класу. При цьому зауважують, що, якщо так не станеться, то будуть скаржитися директору Департаменту освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації.

Якими мають бути подальші Ваші дії, як директора закладу освіти, щоб конструктивно вирішити проблему?

 

2. До Вас, як до директора закладу загальної середньої освіти, прийшли батьки майбутнього першокласника з метою зарахування дитини до першого класу Вашої школи. В ході бесіди з батьками з’ясувалося, що вони проживають за адресою, яка не закріплена за територією обслуговування закладу освіти.

Ваші дії, як керівника закладу освіти, якщо батьки наполягають на зарахуванні дитини саме до Вашої школи?

 

3. До закладу загальної середньої освіти надійшов лист із Департаменту освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації з пропозицією переглянути розмір надбавки за престижність праці педагогічним працівникам закладу у зв’язку із зменшенням фінансування.

Ваші дії, як керівника закладу освіти, щодо зменшення розміру надбавки за престижність праці з дотриманням вимог чинного законодавства та недопущення соціальної напруги в колективі?

 

4. Вас призначили директором закладу загальної середньої освіти, в школі працює ваша дружина (чоловік) вчителем української мови.

Запропонуйте заходи зовнішнього контролю за врегулюванням потенційного конфлікту інтересів у закладі освіти.

 

5. Учень, явно демонструючи своє погане ставлення до кого-небудь з товаришів по класу, говорить: «Я не хочу працювати (учитися) разом з ним».  Як, на Вашу думку, на це повинен відреагувати вчитель?

1. «Ну і що?»

2. «Нікуди не дінешся, все одно прийдеться».

3. «Це нерозумно з твоєї сторони».

4. «Але він теж не захоче після цього працювати (учитися) з тобою».

5. «Чому?»

6. «Я думаю, що ти не правий».

7. Ваш варіант відповіді.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
сьомого скликання
06.07.2018

 

Порядок

укладення контрактів з керівниками підприємств, закладів та установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та визначення умов оплати праці

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок укладення контрактів з керівниками підприємств, закладів та установ (далі - Підприємств), що перебуваають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та контролю за виконанням умов, передбачених в контрактах, (далі Порядок) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оплату праці», «Про відпустки», постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на комунальній власності та об'єднань державних підприємств» із змінами та доповненнями, рішень обласної ради, інших нормативних документів, які регламентують питання призначення керівників, оплати їх праці, вирішення соціально-побутових питань, надання відпусток, виконання умов контрактів, звільнення з посад.

1.2. Відповідно до цього порядку укладаються контракти з керівниками Підприємств, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

2. Порядок укладення контрактів

2.1. Контракт укладається на підставі рішення обласної ради.

2.2. Відповідно до прийнятого рішення обласної ради управління майном Сумської обласної ради (далі - Управління) готує проект контракту.

2.3.  Разом із підготовкою проекту контракту Управління формує особову справу призначеного керівника, яка зберігається в Управлінні. Після узгодження сторонами умов контракту він підлягає підписанню сторонами.

Розрахунок посадового окладу керівника є невід’ємною частиною контракту керівника Підприємства.

3. Визначення умов оплати праці та соціально-побутового забезпечення керівника Підприємства

3.1. Оплата праці керівників комерційних підприємств здійснюється на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на комунальній власності та об'єднань державних підприємств» із змінами та доповненнями.

3.2. Керівникам комерційних підприємств інших галузей посадовий оклад визначається, виходячи з укладених галузевих угод та встановлених посадових окладів працівників основної професії на підприємстві у кратності, передбаченій постановою КМУ від 19.05.99 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на комунальній власності та об'єднань державних підприємств» залежно від чисельності працюючих.

3.3. Умови оплати праці керівників бюджетних установ та закладів визначаються окремими наказами центральних органів державної виконавчої влади відповідних галузей, які застосовуються при встановленні заробітної плати їх керівників.

3.4. При укладенні контракту керівникам Підприємств може бути встановлена надбавка до 50 відсотків посадового окладу за інтенсивність праці та особливий характер роботи.

У разі неналежного виконання обов’язків, визначених контрактом, погіршення якості роботи Підприємства, з інших поважних причин, надбавка скасовується або зменшується наказом Управління на визначений термін.

У разі наявності збитків за результатами роботи комерційного підприємства надбавка за розрахунковий період не виплачується.

3.5. Розмір заробітної плати керівника може бути змінений, у разі:

- прийняття центральними органами виконавчої влади рішень про внесення змін до Умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери;

- збільшення розміру мінімального посадового окладу (тарифної ставки) робітника основної професії, передбаченого галузевою угодою або колективним договором, відповідно до якого проводиться розрахунок посадового окладу керівника;

- з інших, передбачених нормативними документами, підстав (нагородження відзнаками, присвоєння кваліфікаційної категорії та т.і.).

При обов’язковому перерахунку посадових окладів працівникам підприємств та закладів у зв’язку із зміною посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, який застосовується для визначення посадового окладу керівника, передбаченого постановами Кабінету Міністрів України, Управліням готується та затверджується розрахунок заробітної плати керівникові Підприємства.

3.6. Усі види матеріального заохоченння та їх розміри повинні бути обумовлені в контракті.

3.7. Відпустки керівникам Підприємств надаються відповідно до наказу Управління на підставі їх особистих заяв.

4. Преміювання керівників Підприємств

4.1. Преміювання керівників Підприємств здійснюється відповідно до наказу Управління.

4.2. Преміювання керівників комерційних підприємств здійснюється щоквартально тільки за наявності прибутку та в межах коштів, передбачених на оплату праці. Преміюванню підлягають керівники вказаних підприємств, які відпрацювали на займаній посаді повний квартал за таких умов:

4.2.1. Преміювання керівників комерційних підприємств здійснюється з підстав та за умов, визначених у контракті.

4.2.2. Поточні премії керівникам комерційних підприємств виплачуються відповідно до даних бухгалтерського обліку та показників діяльності підприємства того періоду, за який здійснюється виплата премії.

4.2.3. Нарахування премії керівнику проводиться у відсотках до посадового окладу, передбаченого контрактом в розрахунку на місяць, і здійснюється таким чином:

- за виконання підприємством фінансового плану (доходу) на 100 відсотків нараховується 25 відсотків посадового окладу;

-  за кожен відсоток перевиконання плану (доходу) нараховується 2 відсотки посадового окладу, але не більше 20 відсотків;

- за кожен відсоток перевиконання плану прибутку нараховується 2 відсотки посадового окладу, але не більше 30 відсотків.

Максимальний розмір премії не повинен перевищувати 75 відсотків посадового окладу в розрахунку на місяць.

4.3. Керівникам бюджетних закладів та установ премії нараховуються та виплачуються відповідно до положення про преміювання, передбаченого колективним договором, за погодженням з галузевим управлінням обласної державної адміністрації.

4.4. Премія керівнику Підприємства не нараховується у разі:

-  допущення на підприємстві тяжкого або смертельного нещасного випадку, що сталися з вини Підприємства у процесі виконання ним трудових обов’язків;

- у разі наявності податкової заборгованості на підприємстві;

- за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

- порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

- несвоєчасного введення мінімального розміру заробітної плати та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, недотримання норм генеральної або галузевої угод щодо тарифної ставки робітника першого розряду;

- невиконання зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів з вини керівника;

- допущення з боку керівника порушень, зафіксованих контролюючими органами;

- наявності заборгованості з виплати заробітної плати;

- наявності порушень трудової дисципліни;

- невиконання рішень  власника або Управління;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством та контрактом.

Премія не нараховується керівникам Підприємств, які не здійснюють фактичної фінансово-господарської діяльності (ліквідація, банкрутство).

4.5. Керівникам Підприємств можуть бути виплачені інші одноразові премії, соціальні виплати (матеріальна допомога та т.і.), які передбачаються колективним договором для працівників Підприємств. Підставою для виплати є наказ Управління, який готується відповідно до подання галузевого управління або трудового колективу.

Премія може виплачуватися з нагоди професійних та державних свят, як заохочення за успіхи в роботі, досягнення.

5. Здійсненння контролю за виконанням умов контракту

5.1. Контроль за виконанням умов контракту здійснює Управління, яке аналізує діяльність керівників Підприємств та надає голові обласної ради пропозиції щодо вжиття відповідних заходів реагування.

5.2. За наявності передбачених законодавством підстав до керівників Підприємств можуть застосовуватися відповідні заходи впливу (розгляд результатів роботи на засіданнях постійних комісій та сесійних засіданнях обласної ради, винесення доган, дострокове розірвання контракту).

Проекти рішень обласної ради із зазначених питань за дорученням голови обласної ради готує Управління.

5.3. У разі невиконання або неналежного виконання керівником Підприємства посадових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення вимог законодавства тощо наказом Управління може бути призначено службове розслідування відповідно до Порядку проведення службового розслідування, який затверджується обласною радою.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
сьомого скликання
06.07.2018

Порядок проведення службового розслідування

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок про проведення службового розслідування (далі - Порядок), розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на керівників підприємств, установ та закладів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл селищ, міст Сумської області (далі - керівники Підприємств).

1.3. Цей Порядок визначає механізм проведення службового розслідування стосовно керівників Підприємств (далі - особа, щодо якої проводиться службове розслідування).

2. Підстави для проведення службового розслідування

2.1. Службове розслідування проводиться за таких підстав:

- у разі невиконання або неналежного виконання керівником Підприємства службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло матеріальну чи моральну шкоду Підприємству, громадянинові, державі;

- у разі необхідності проведення додаткового дослідження обставин вчинення керівником Підприємства дисциплінарного проступку, у тому числі обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, а також причин та умов, що сприяли його вчиненню;

- на вимогу керівника Підприємства з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр;

- на вимогу Власника, за дорученням голови обласної ради або особи, що здійснює його повноваження.

2.2. За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове розслідування не проводиться.

3. Прийняття рішення про проведення службового розслідування

3.1. Рішення про проведення службового розслідування оформляється наказом управління майном Сумської обласної ради (далі - Управління).

Копія наказу не пізніше наступного робочого дня після його прийняття вручається під розписку особі, щодо якої проводиться службове розслідування, а в разі неможливості - складається відповідний акт, копія якого разом з копією наказу надсилається рекомендованим листом зазначеній особі не пізніше робочого дня, що настає за днем його прийняття.

3.2. У наказі зазначається:

- підстава проведення службового розслідування;

- прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої проводиться службове розслідування, та її посада;

- склад комісії з проведення службового розслідування;

- мета проведення службового розслідування;

- дата початку та закінчення проведення службового розслідування;

- план заходів службового розслідування.

3.3. При необхідності в рамках службового розслідування може проводитись аудит по окремій програмі.

4. Комісія з проведення службового розслідування

4.1. Комісія з проведення службового розслідування (далі - Комісія) створюється у складі не менше трьох осіб з визначенням голови Комісії.

4.2. Під час проведення службового розслідування за рішенням голови Комісії до її роботи можуть залучатися відповідні фахівці, вчені, працівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

4.3. До участі у проведенні службового розслідування не повинні залучатися ті особи, щодо яких обставини свідчать про їх особисту зацікавленість у результатах розслідування.

4.4. Комісія може визначити перелік питань, що потребують з’ясування, коло працівників, які могли бути причетними до скоєння порушення або свідками порушення.

4.5. Комісія має право:

- отримувати від Керівника, працівників Підприємства, в якому проводиться службове розслідування, усні чи письмові пояснення, інші матеріали та проводити консультації з фахівцями з питань, пов'язаних із проведенням службового розслідування;

- ознайомлюватися з документами, отриманими під час службового розслідування, та у разі потреби отримувати їх копії;

- отримувати згідно із законодавством інформацію, пов'язану із службовим розслідуванням, від інших юридичних та фізичних осіб на підставі запиту голови Комісії.

Члени Комісії у разі необхідності можуть за згодою особи, щодо якої проводиться службове розслідування, застосовувати аудіо- та відеозасоби з метою фіксації її пояснень.

4.6. Комісія зобов'язана:

- дотримуватися положень Конституції та законів України, інших актів законодавства, принципів законності, всебічності, об'єктивності, достовірності та доказовості результатів службового розслідування;

- не втручатися у діяльність Підприємства, в якому проводиться службове розслідування;

- відображати у Акті про результати службового розслідування (далі - Акт) всі виявлені під час його проведення факти порушень, обставини і причини їх скоєння з посиланням на відповідні нормативно-правові акти або інші документи, письмові та усні пояснення посадових осіб;

- долучати до матеріалів службового розслідування документи, отримані під час службового розслідування;

- надавати для ознайомлення особі, щодо якої проводиться службове розслідування, Акт, а на її вимогу - матеріали службового розслідування;

- у разі незгоди особи, щодо якої проводиться службове розслідування, з Актом запропонувати їй подати до нього письмові зауваження.

4.7. Члени Комісії зобов’язані:

- у разі виникнення конфлікту інтересів заявити про самовідвід та негайно повідомити про це посадову особу, за рішенням якої утворено Комісію;

- не розголошувати відомості про хід та попередні висновки службового розслідування, а також інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відома під час проведення службового розслідування.

4.8. Комісія вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше ніж дві третини складу, визначеного рішенням про її утворення.

Рішення Комісії приймається більшістю голосів від загального складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.9. Голова та члени Комісії несуть персональну відповідальність за повноту, всебічність і об'єктивність Акта та нерозголошення інформації, що стосується відповідного розслідування.

4.10. Результати засідань комісії оформлюються протоколом.

5. Порядок проведення службового розслідування

5.1. Службове розслідування проводиться протягом десяти робочих днів. За необхідності, зазначений строк може бути продовжено, але не більш як до двадцяти робочих днів.

5.2. До періоду проведення службового розслідування не враховується період тимчасової втрати працездатності особи, щодо якої проводиться службове розслідування; період її перебування у відпустці або службовому відрядженні, а також період ознайомлення такою особою з Актом, що складається за результатами службового розслідування.

6. Особа, щодо якої проводиться службове розслідування

6.1. Особа, щодо якої проводиться службове розслідування, може бути відсторонена від виконання посадових обов'язків на час проведення службового розслідування із збереженням середньої заробітної плати.

Рішення про відсторонення приймається Управлінням.

6.2. Особа, щодо якого проводиться службове розслідування, зобов’язана:

- у період відсторонення від виконання посадових обов'язків дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку, в тому числі щодо робочого часу;

- сприяти проведенню службового розслідування.

6.3. Особа, щодо якої проводиться службове розслідування, має право:

- звертатися з обґрунтованим письмовим клопотанням до посадової особи, за рішенням якої утворено Комісію, про відвід із складу Комісії осіб, які особисто заінтересовані в результатах такого розслідування;

- надавати усні та/або письмові пояснення, робити заяви, подавати документи, які мають значення для проведення службового розслідування;

- звертатися з письмовим клопотанням про опитування інших осіб, яким відомі обставини, що досліджуються під час проведення службового розслідування, а також про залучення до матеріалів службового розслідування додаткових документів, інших носіїв інформації з питань службового розслідування;

- подавати посадовій особі, за рішенням якої утворено Комісію, письмові зауваження щодо проведення службового розслідування, дій або бездіяльності голови та членів Комісії;

- подавати заперечення до Акта;

- відмовлятися давати будь-які пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї або близьких осіб, яких визначено законом;

- ознайомлюватися з Актом та матеріалами службового розслідування.

7. Оформлення результатів службового розслідування

7.1. За результатами проведення службового розслідування Комісією складається Акт.

7.2. У Акті зазначаються:

- посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта, стаж роботи на посаді особи, щодо якої проводиться службове розслідування;

- факти і суть звинувачень або підозри, які стали підставою для проведення службового розслідування, оцінка результатів службової діяльності такої особи, види заохочення та дисциплінарного стягнення;

- заяви, клопотання, пояснення, а також зауваження особи, щодо якої проводиться службове розслідування, подані під час проведення службового розслідування, обґрунтована інформація про їх відхилення чи задоволення;

- висновок про відсутність або наявність у діях такої особи дисциплінарного проступку та підстав для її притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення;

- обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність особи, щодо якої проводиться службове розслідування;

- причини та умови, що призвели до вчинення дисциплінарного проступку, обставини, що знімають з особи, щодо якої проводиться службове розслідування, безпідставні звинувачення або підозри;

- обґрунтовані пропозиції щодо усунення причин, умов та наслідків вчинення такою особою дисциплінарного проступку та щодо притягнення у разі необхідності винних осіб до відповідальності згідно із законом.

7.3. Під час визначення рекомендованого виду дисциплінарного стягнення враховуються ступінь тяжкості вчиненого проступку, заподіяна ним шкода та обставини, за яких вчинено проступок.

7.4. Голова та члени Комісії мають право викласти свою окрему думку щодо питань, пов'язаних із проведенням службового розслідування, яка додається до Акта.

7.5. Акт підписується головою і членами Комісії та не пізніше наступного робочого дня після підписання надається для ознайомлення особі, щодо якої проводиться службове розслідування, та того ж дня передається до Управління.

7.6. Ознайомлення з Актом особою, щодо якої проводиться службове розслідування, здійснюється у присутності членів комісії протягом одного робочого дня. Після ознайомлення копія Акту надається під розписку особі, щодо якої проводиться службове розслідування.

7.7. У разі неможливості особи, щодо якої проводиться службове розслідування, ознайомитися з Актом у зв'язку з поважними причинами (хвороба, відрядження, відпустка) або відмови такої особи від ознайомлення з Актом Управління надсилає копію акту особі, щодо якої проводиться службове розслідування, рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня отримання.

7.8. Акт розглядається керівником Управління протягом п’яти робочих днів з моменту отримання. На вимогу особи, щодо якої проводиться службове розслідування, Акт повинен розглядатися у присутності такої особи.

Управління за результатами розгляду Акта направляє відповідні пропозиції Власнику та повідомляє про них особу, щодо якої проводиться службове розслідування.

7.9. У разі виявлення за результатами службового розслідування ознак злочину або адміністративного правопорушення Управління зобов'язане протягом трьох робочих днів з моменту подання пропозицій Власнику передати матеріали до відповідного правоохоронного органу.

7.10. Акт з відповідними документами зберігається в Управлінні протягом строку, встановленого законодавством.

7.11. Рішення за результатами службового розслідування може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

Останнє оновлення на Четвер, 01 листопада 2018, 10:12

Документи облради

Go to top