telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Головна сторінкаПро обласну радуВиконавчий апарат облради

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови обласної ради
від 04.07.2006 №62-к
(в редакції від 26.08.2014 №94-к,
зі змінами від 18.01.2016 №9-к,
зі змінами від 15.03.2021 №24-к)

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому
апараті обласної ради

1. Загальні положення

1.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради третьої – п’ятої категорій (далі - конкурс) проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (далі – Порядок Кабінету Міністрів України) та цього Порядку.
1.2. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради розпорядженням голови обласної ради, який здійснює призначення на посаду посадової особи, утворюється конкурсна комісія виконавчого апарату обласної ради (далі – конкурсна комісія) у складі голови, секретаря і членів комісії.
Очолює конкурсну комісію заступник голови обласної ради. До складу конкурсної комісії входять працівники відділу правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.
1.3. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті обласної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається головою обласної ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради.
2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
- визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;
- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
- в інших випадках, установлених законами.
2.3. Особи, які подали необхідні документи до виконавчого апарату обласної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).
2.4. Конкурс проводиться поетапно:
2.4.1. Публікація оголошення обласної ради про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації.
2.4.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.
2.4.3. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

3. Оголошення про конкурс

3.1. Обласна рада публікує оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширює його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників виконавчого апарату обласної ради.
3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
3.2.1. Місцезнаходження обласної ради та номери телефонів для довідок.
3.2.2. Назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом правового забезпечення та кадрової роботи.
3.2.3. Основні вимоги до кандидатів згідно із посадовими інструкціями.
3.2.4. Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.
3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.3. цього Порядку конкурс не оголошується.

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії документи, які передбачені Порядком Кабінету Міністрів України та визначені у оголошенні про проведення конкурсу, оприлюдненого
відповідно до пункту 3.1. цього Порядку.
Особи, які працюють у виконавчому апараті обласної ради і бажають взяти у участь у конкурсі, зазначені документи не додають.
4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
4.4. Відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
4.5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
4.6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.

5. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради.
5.2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України: «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідного відділу виконавчого апарату обласної ради.
5.4. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті обласної ради та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки повноважень обласної ради та відділі виконавчого апарату обласної ради затверджується головою обласної ради відповідно до Порядку Кабінету Міністрів України, цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164.
5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб.
5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву виконавчого апарату обласної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.
Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не рекомендує цих кандидатів до кадрового резерву.
5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради, оголошується повторний конкурс.
5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
5.10. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
У рішенні конкурсної комісії, що подається голові обласної ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи виконавчого апарату обласної ради та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові обласної ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.
5.13. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради та зарахування до кадрового резерву приймає голова обласної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради приймається за результатами спеціальної перевірки.
5.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові обласної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
5.15. Рішення голови обласної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Заступник голови
обласної ради                                           В.М.Толбатов

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
голови обласної ради
від 04.07.2006 № 62-к
(в редакції від 26.08.2014
№ 94-к, зі змінами від
18.01.2016 № 9-к)

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування
у виконавчому апараті обласної ради

1. Загальні положення

1.1. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого апарату обласної ради (далі - конкурсна комісія) відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчого апараті обласної ради з урахуванням норм Загального порядку, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 (далі – Загальний порядок).
1.2. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчому апараті обласної ради, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється відділом правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
1.3. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
1.4. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб у виконавчому апараті обласної ради передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України: «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідного відділу виконавчого апарату обласної ради.
Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції» наведений у додатку 1 до Загального порядку.
Перелік питань на перевірку знань Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», законодавства з урахуванням специфіки повноважень відділів виконавчого апарату обласної ради наведений у додатку 1 до цього Порядку.
Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
1.6. Перелік питань може розміщуватися на сайті обласної ради та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
1.7. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України: «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки відповідного відділу виконавчого апарату обласної ради.
1.8. Кількість білетів має бути не менше 15.
1.9. З урахуванням специфіки повноважень відповідного відділу виконавчого апарату обласної ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.
1.10. Процедура іспиту складається з трьох етапів:
- організаційна підготовка до іспиту;
- складання іспиту;
- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
1.11. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів.
Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між
собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.
Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
3.5. Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом обласної ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання,
зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України: «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідного відділу виконавчого апарату обласної ради.
Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідного відділу виконавчого апарату обласної ради.
Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні
поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до Загального порядку.
З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі правового забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Заступник голови
обласної ради                                        В.М.Толбатов

 


 Додаток 1

до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого
самоврядування у виконавчому апараті
обласної ради

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знань Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та законодавства з урахуванням специфіки повноважень відділів виконавчого апарату обласної ради

 

І. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Поняття місцевого самоврядування. Основні принципи місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування (статті 2, 4, 5).

2. Поняття територіальної громади, місцевого референдуму, загальних зборів громадян (статті 6, 7, 8).

3. Ради та виконавчі органи рад (статті 10,11).

4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

5. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).

6. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43).

7. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (стаття 44).  

8. Порядок формування рад. Сесія ради (статті 45,46).

9. Постійні комісії ради (стаття 47).

10. Голова районної, обласної ради (стаття 55).

11. Виконавчий апарат районної, обласної ради (стаття 58).

12. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

13. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

14. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами, перед державою, юридичними і фізичними особами (статті 75, 76, 77).

15. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

1. Служба в органах місцевого самоврядування, посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (статті 5,6) .

4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

5. Основні обов'язки та права посадових осіб місцевого самоврядування (статті 8, 9).

6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14, 15).

10. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

12. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

13. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).

14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

 

ІІІ. Питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки повноважень відділів виконавчого апарату.

Відділ правового забезпечення

 1. Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину (ст.ст. 202, 203 ЦК України).
 2. Поняття та види юридичних осіб за цивільним законодавством України (ст.ст. 80-81 ЦК України).
 3. Поняття, види та підстави представництва. Передоручення (ст.ст. 237, 240, 242-244 ЦК України).
 4. Поняття та утворення суб'єкта господарювання (ст.ст. 55, 56 ГК України).
 5. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб (ст.ст. 91-92 ЦК України).
 6. Припинення юридичної особи. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення (ст.ст. 104, 107 ЦК України).
 7. Захист цивільних прав та інтересів судом (ст. 16 ЦК України).
 8. Право на звернення до господарського суду та способи судового захисту (ст. ст. 4, 5 ГПК України).
 9. Підвідомчість спорів місцевим цивільним, адміністративним та господарським судам загальної юрисдикції.
 10. Порядок оскарження актів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
 11. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів (ст. ст. 264, 265 КАС України).
 12. Регулювання Конституцією України права комунальної власності (стаття 142).
 13. Правові підстави набуття права власності на майно.
 14. Законодавче регулювання процесів приватизації.
 15. Основні аспекти законодавства про вибори депутатів місцевих рад. 

Відділ з питань персоналу, нагород та запобігання корупції

 1. Основні положення Закону України «Про захист персональних даних».
 2. Порядок прийому працівників на службу в органи місцевого самоврядування.
 3. Порядок оголошення та етапи проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування.
 4. Порядок прийому на роботу керівників комунальних підприємств, установ та закладів.
 5. Категорії осіб, які підпадають під дію Закону України «Про запобігання корупції».
 6. Обмеження, встановлені для осіб, які підпадають під дію Закону України «Про запобігання корупції».
 7. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів обласної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 8. Порядок затвердження антикорупційної програми обласної ради.
 9. Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради.
 10. Моніторинг виконання антикорупційної програми обласної ради, внесення змін до неї.
 11. Робота з повідомленнями про корупцію та захист викривачів.
 12. Організація проведення спеціальної перевірки.
 13. Порядок декларування доходів посадовою особою органу місцевого самоврядування.
 14. Порядок присвоєння рангів посадовим особам органів місцевого самоврядування.
 15. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.
 16. Порядок формування кадрового резерву.
 17. Які види відпусток встановлені Законом України «Про відпустки»? На які відпустки мають право посадові особи органів місцевого самоврядування?
 18. Які документи залучаються до особової справи посадової особи органу місцевого самоврядування?
 19. Організація підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 20. Порядок проведення службового розслідування стосовно посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 21. Порядок проведення службового розслідування стосовно керівників комунальних підприємств, установ та закладів.
 22. Порядок оформлення стажування на посади в органах місцевого самоврядування.
 23. Порядок ведення обліку і зберігання трудових книжок працівників. 

Відділ інвестиційної політики, аналізу обласних програм та бюджету

 1. Законодавство України з питань інвестиційної політики.
 2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.
 3. Державне регулювання та підтримка інвестиційної діяльності.
 4. Складові інвестиційного проекту, поняття інвестиційної пропозиції.
 5. Державна експертиза інвестиційних проектів.
 6. На які інвестиційні програми спрямовуються кошти Державного фонду регіонального розвитку.
 7. Порядок підготовки проектних пропозицій для подачі до Державного фонду регіонального розвитку органами місцевого самоврядування.
 8. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики.
 9. Поняття міжнародної технічної допомоги.
 10. Отримання гуманітарної допомоги органами місцевого самоврядування.
 11. Основні принципи державно-приватного партнерства.
 12. Форми співробітництва територіальних громад.
 13. Порядок підготовки та затвердження обласною радою програми економічного та соціального розвитку області, цільових регіональних програм.
 14. Структура та принципи бюджетної системи України.
 15. Склад бюджетного законодавства України та стадії бюджетного процесу.
 16. Порядок складання прогнозів та проектів місцевих бюджетів, терміни їх прийняття, складові проекту рішення про місцевий бюджет.
 17. Міжбюджетні трансферти та їх види.
 18. Резервний фонд місцевого бюджету, порядок його планування та використання.
 19. Склад доходів загального фонду обласних бюджетів.
 20. Видатки, що здійснюються з обласного бюджету та всіх місцевих бюджетів.

Відділ організаційної роботи, взаємодії з органами місцевого самоврядування та звернень громадян

 1. Порядок скликання першої та наступних сесій обласної ради.
 2. Порядок створення робочих органів сесії та організація їх роботи.
 3. Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд обласної ради, порядок формування порядку денного сесії.
 4. Планування роботи обласної ради та постійних комісій.
 5. Порядок підготовки проектів рішень. Організація погодження проектів рішень у виконавчому апараті обласної ради та на засіданнях профільних постійних комісій.
 6. Порядок формування та регламентація діяльності постійних комісій обласної ради.
 7. Форми роботи депутата обласної ради в раді та її органах у міжсесійний період.
 8. Порядок утворення депутатських фракцій та груп, припинення їх діяльності.
 9. Повноваження депутатських фракцій і груп, організація їх роботи.
 10. Право депутата на депутатський запит та порядок його реалізації.
 11. Право депутата на депутатське звернення та порядок його реалізації.
 12. Організація навчання депутатів обласної ради та порядок оформлення помічників-консультантів депутатів обласної ради.
 13. Порядок розгляду депутатських запитів, звернень та запитань.
 14. Порядок утворення та організація роботи тимчасової контрольної комісії.
 15. Відносини обласної ради з органами місцевого самоврядування області, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності.
 16. Загальна характеристика Закону України «Про звернення громадян».
 17. Які види звернень громадян визначені законодавством України?
 18. Терміни розгляду звернень громадян.
 19. Хто має право подати звернення в інтересах неповнолітніх, недієздатних осіб?
 20. Який документ регламентує порядок ведення діловодства по зверненнях громадян, його основні положення.
 21. Які звернення не підлягають розгляду та вирішенню?
 22. Порядок здійснення особистого прийму громадян.
 23. Який державний орган здійснює нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян?
 24. На які сфери правовідносин не поширюється застосування законодавства про звернення громадян?
 25. Порядок розгляду звернень громадян. Права громадянина при розгляді його звернення.
 26. Основні аспекти законодавства про доступ до публічної інформації.
 27. Право на отримання публічної інформації та порядок його реалізації.
 28. Терміни розгляду та задоволення запитів на отримання публічної інформації.
 29. Підстави відстрочення та відмови у задоволенні запиту на отримання публічної інформації.
 30. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян та доступ до публічної інформації.

Відділ інформаційної роботи, зв’язків із громадськістю та міжнародної співпраці

 1. Законодавство України, що регулює питання збирання, накопичення, обробки та поширення інформації.
 2. Поняття інформації, гарантії права на інформацію, види засобів масової інформації.
 3. Сучасний інформаційний простір та його використання для забезпечення роботи органів місцевого самоврядування.
 4. Поняття державної інформаційної політики, суб’єкти та об’єкти інформаційних відносин.
 5. Способи поширення, збирання та накопичення інформації про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.
 6. Порядок висвітлення діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування.
 7. Порядок оприлюднення рішень обласної ради у засобах масової інформації.
 8. Забезпечення реалізації принципу відкритості і гласності в роботі обласної ради згідно з Регламентом її роботи.
 9. Поширення суспільно-необхідної інформації про діяльність обласної ради, проведення аналізу результативності інформування.
 10. Інститути громадянського суспільства: поняття, правове регулювання діяльності.
 11. Взаємовідносини обласної ради з громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства.
 12. Основні засади зовнішньої політики України, місце і роль обласної ради в її реалізації.
 13. Взаємовідносини обласної ради з міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні, офіційними представництвами іноземних держав, розташованими на території України.
 14. Особливості діловодства при роботі з іноземними державами та іноземцями в органі місцевого самоврядування.
 15. Поняття «віза» та основні документи необхідні для її отримання.

Відділ діловодства та контролю

 1. Загальні поняття діловодства в державних установах.
 2. Вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих документів.
 3. Основні реквізити організаційно-розпорядчих документів, порядок їх розміщення.
 4. Оформлення спільних розпоряджень.
 5. Основні етапи документообігу.
 6. Які існують форми реєстрації документів?
 7. Строки виконання документів та організація контролю за виконанням документів.
 8. Порядок реєстрації вихідних документів.
 9. Оформлення реквізиту «адресат» в документах.
 10. Оформлення відмітки про наявність додатків у документі.
 11. Засвідчення копій документів.
 12. Перелік документів, що не підлягають реєстрації.
 13. Поняття та порядок формування номенклатури справ.
 14. Строки зберігання документів.
 15. Перелік документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою обласної ради.

Відділ господарського забезпечення

 1. Правове регулювання питань обліку матеріальних цінностей.
 2. Поняття інвентаризації, порядок її проведення та оформлення.
 3. У яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим.
 4. Інформаційно-аналітичні системи органів місцевого самоврядування, мета їх створення, основні елементи.
 5. Інтернет, його структура, побудова.
 6. Основні принципи побудови телекомунікаційних систем для органів місцевого самоврядування.
 7. Автоматизація діловодства в органах місцевого самоврядування.
 8. Поняття технічного захисту інформації. Яка інформація підлягає захисту?
 9. Основні заходи із забезпечення технічного захисту інформації в комп’ютерних мережах.
 10. Організація роботи та основні завдання системного адміністратора.
 11. Організація роботи та основні завдання спеціаліста з обслуговування комп’ютерної техніки.
 12. Поняття електронного підпису, системи програмного захисту інформації.
 13. Організація антивірусного захисту в комп’ютерних мережах.
 14. Поняття про основні операційні системи, Windows, Unix.
 15. Основні аспекти організації охорони праці на підприємстві, установі, організації.
 16. Основні документи, що регламентують питання охорони праці.
 17. Організація роботи служби з охорони праці: основні повноваження, порядок здійснення діяльності.
 18. Відображення питань з охорони праці у колективному договорі.

Відділ фінансового забезпечення

 1. Основні нормативні документи з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання звітності в бюджетних установах.
 2. На підставі яких документів здійснюється фінансування бюджетної установи.
 3. Що таке бухгалтерський баланс і скільки розділів від об'єднує?
 4. Що таке кошторис бюджетної установи?
 5. Що таке дебіторська і кредиторська заборгованість.
 6. В яких регістрах бухгалтерського обліку відображається кредиторська та дебіторська заборгованість?
 7. Яким нормативним документом регламентується порядок ведення касових операцій?
 8. Що таке інвентаризація. Порядок її проведення та оформлення?
 9. У яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим?
 10. На підставі яких документів здійснюється нарахування заробітної плати, відпускних, лікарняних?
 11. Правове регулювання питань обліку матеріальних цінностей.
 12. Який термін встановлено для складання авансового звіту і повернення невикористаних коштів працівником, яким документом це передбачено?
 13. Яким документом встановлюється термін виплати заробітної плати, скільки разів на місяць вона повинна виплачуватись?
 14. Проведення індексації основних засобів: підстави, порядок термін зберігання документів.
 15. Основні аспекти проведення процедур закупівлі за бюджетні кошти.

Відділ забезпечення діяльності керівництва обласної ради (патронатна служба)

 1. Основні нормативно-правові документи з організації роботи та проходження служби в органах місцевого самоврядування.
 2. Законодавство України, що регулює питання збирання, накопичення, обробки та поширення інформації.
 3. Сучасний інформаційний простір та його використання для забезпечення роботи керівників органів місцевого самоврядування.
 4. Способи поширення та збирання інформації про діяльність керівників державних органів та органів місцевого самоврядування.
 5. Порядок висвітлення діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування.
 6. Забезпечення реалізації принципу відкритості і гласності в роботі обласної ради згідно з Регламентом її роботи.
 7. Поширення суспільно-необхідної інформації про діяльність обласної ради та її керівництва, проведення аналізу результативності інформування.
 8. Основні принципи ділового етикету у телефонній розмові.
 9. Діловий етикет керівника органу місцевого самоврядування під час офіційних зустрічей, нарад та інших заходів.
 10. Підготовка керівника органу місцевого самоврядування до участі у нараді чи іншому офіційному заході.
 11. Проведення нарад керівником органу місцевого самоврядування у он-лайн режимі: підготовка та забезпечення.
 12. Підготовка документів для відрядження керівника.
 13. Планування роботи керівника: порядок складання, узгодження, контроль та виконання планів.
 14. Діловий етикет помічника керівника: одяг, зачіска, манера спілкування.
 15. Основні аспекти порядку організації особистого прийому керівником, розгляду звернень громадян та запитів на інформацію.

Відділ з питань комунальної власності

 1. Законодавче регулювання питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 2. Повноваження обласної ради у сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 3. Статути комунальних підприємств, установ та закладів: основні положення та порядок їх затвердження.
 4. Загальний порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області в оренду.
 5. Поняття та сфера використання переліків майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області першого та другого типів для передачі в оренду.
 6. Порядок формування і затвердження переліків майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області першого та другого типів для передачі в оренду.
 7. Порядок виключення об’єктів з переліків майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області першого та другого типів для передачі в оренду.
 8. Підстави та порядок дострокового припинення договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 9. Випадки та порядок проведення незалежної оцінки майна спільної власності сіл, селищ, міст області.
 10. Порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з балансу на баланс та до іншої форми власності.
 11. Передбачені законодавством випадки проведення обов’язкової інвентаризації майна.
 12. Порядок та строки проведення інвентаризації майна, документальне оформлення результатів.
 13. Перелік документів, які посвідчують право власності на об’єкти нерухомості, порядок та підстави оформлення права власності на такі об’єкти.
 14. Перелік відкритих даних щодо майна спільної власності сіл, селищ, міст області, що підлягають оприлюдненню.
 15. Поняття права господарського відання та оперативного управління майном, їх відмінності.
 16. Підстави та порядок проведення списання майна спільної власності сіл, селищ, міст області.
 17. Порядок складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств.
 18. План розвитку закладу охорони здоров’я: поняття, форма, звіт про виконання.
 19. Фінансовий план підприємства: поняття, форма, значення, порядок затвердження.
 20. Порядок приватизації майна спільної власності сіл, селищ, міст області.
 21. Порядок включення та виключення об’єктів приватизації з переліку.
 22. Проектно-кошторисна документація: склад, порядок затвердження та перевірки.
 23. Структура та штатний розпис комунальних підприємств, установ та закладів: поняття та порядок затвердження.
 24. Корпоративні права: поняття та порядок управління корпоративними правами як об’єктами спільної власності сіл, селищ, міст області.
 25. Порядок передачі, продажу корпоративних прав, вихід із товариства.
 26. Авторський нагляд та проведення експертизи під час будівельно-ремонтних робіт на об’єктах спільної власності сіл, селищ, міст області.
 27. Тарифи на платні послуги комунальних підприємств, установ та закладів: підстави, порядок розрахунку та затвердження.
 28. Внутрішній аудит: підстави та порядок проведення.

 Додаток 2
до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого
самоврядування у виконавчому апараті
обласної ради

 

Сумська обласна рада

  ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова конкурсної комісії 
______________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
«___»_______________20___ року 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчого апараті обласної ради

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Питання на перевірку знання Законів України: «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки повноважень відділу виконавчого апарату обласної ради, на вакантну посаду в якому претендують кандидати.

 


 

 

Останнє оновлення на Понеділок, 15 березня 2021, 16:50

Про функціонування «Пункту незламності»

 

Документи облради

Go to top