telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Нормативні акти, які регулюють порядок вступу на службу до органу місцевого самоврядування

Право на службу в органах місцевого самоврядування 

Відповідно до статті 38 Конституції України громадяни користуються рівним правом доступу до служби в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Статтею 5 цього Закону передбачено, що право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

Стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою, а також стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції" 

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається (ст. 57 ЗУ «Про запобігання корупції»).

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), який (яка) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду (ст. 58 ЗУ «Про запобігання корупції»).

Основні акти, які регулюють питання проходження служби в Сумській обласній раді:

- Конституція України;

- Кодекс законів про працю України;

- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

- Типовий порядок формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1386;

- Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради, затверджений розпорядженням голови обласної ради від 04.07.2006 № 62-к (зі змінами);

- Колективний договір між адміністрацією та працівниками виконавчого апарату Сумської обласної ради на 2020 рік;

- Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, затверджений розпорядженням голови обласної ради від 12.10.2009 № 146-к;

- Порядок проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради покладених на них обов’язків і завдань, затверджений розпорядженням голови обласної ради від 01.02.2010 № 11- к

 

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

 

 Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування 

Конкурс у системі служби в органах місцевого самоврядування – це особлива процедура підбору кадрів на вакантні посади  відповідно до рішення конкурсної комісії. Основна мета конкурсу полягає у тому, щоб створити умови для реалізації права громадян на рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування, а також прийняття на службу таких осіб, які спроможні виконувати  покладені на них функції.

Рішення про проведення конкурсу та його умови (вимоги до рівня освіти, досвіду роботи, знання державної мови тощо) приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради за наявності вакантної посади в органі місцевого самоврядування.

Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради третьої – п’ятої категорій проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 26.08.2014 № 94-к.

 

Стажування в органах місцевого самоврядування 

Проходження стажування в органах місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 року 
№ 804.

Стажування проводиться у відповідному органі місцевого самоврядування з метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на посаду в органи місцевого самоврядування, терміном до двох місяців.

На період стажування в органі за стажистом закріплюється посадова особа місцевого самоврядування, відповідальна за стажування.

Зміст стажування визначається індивідуальним планом, що затверджується керівником структурного підрозділу органу, де проводиться стажування.

Стажист за час проходження стажування повинен виконати індивідуальний план стажування. Після закінчення стажування стажист подає керівництву органу доповідну записку про стажування з висновками керівника структурного підрозділу щодо можливості використання стажиста на службі в органах місцевого самоврядування, а за основним місцем роботи - стислий письмовий звіт.

Особа (не посадова особа місцевого самоврядування), яка після успішного закінчення стажування виявила бажання працювати у даному органі місцевого самоврядування, проходить конкурс відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до органів місцевого самоврядування. При цьому їй надається перевага над особами, які беруть участь у даному конкурсі, але не проходили стажування.

Посадова особа місцевого самоврядування після успішного закінчення стажування може бути переведена на посаду за рішенням керівника відповідного органу без конкурсного відбору або зарахована до кадрового резерву.

 

Встановлення випробування під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 

Під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

На посадову особу місцевого самоврядування в період випробовування повністю поширюється дія чинного законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

Умова про встановлення випробування повинна бути обумовлена в розпорядженні сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради про прийняття особи на відповідну посаду.

 

Останнє оновлення на Понеділок, 04 січня 2021, 12:24

Документи облради

Go to top